Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies (2)

Gisteravond publiceerde ik een artikeltje onder de titel “Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies”. Wat mij uiteraard op kritiek kwam te staan. Zo was er een mevrouw die schreef, op facebook:

die schrijver is het spoor totaal kwijt en dan ook nog een podium krijgen voor zijn teksten..erg jammer

en verder schreef zij

op internet zijn genoeg filmpjes met duidelijke tekst en uitleg waar het om gaat bij de bloedmanen..zoals van Mark Biltz die is steengoed en kraakhelder

Mark Blitz is één van de “onheilsprofeten” die de bloedmanen-fabeltjes verspreid heeft, naast andere dwalingen overigens. Net als vele anderen. Zo zijn er (maar waarschijnlijk niet lang meer, zie dus deze mirror c.q. screencapture) sites die verkondigden dat “de opname” zou zijn afgelopen nacht. Zoals je in het deeltje onderstaand kunt zien is de voorspelling inmiddels ruim over tijd.

bloedmaan

Zoals ik in eerdere artikeltje al schreef is de opname van de Gemeente van Christus, waar ik persoonlijk in geloof, meermaals voorspeld. Ook de “Wederkomst”. En het “einde der wereld”. Soms op basis van een berekening. Soms op basis van onjuiste uitleg van de Bijbel. Soms op basis van pure speculatie. Zoals nu met de “bloedmanen” het geval was. Soms ook echt wel met goede bedoelingen. Maar helaas heeft de ervaring mij geleerd dat ook in de ‘christelijke wereld’ er veel mensen met niet zulke goede bedoelingen rondlopen.

Commerciële motieven

Maar soms zijn het ook gewoon puur commerciële motieven. Mensen verdienen nu eenmaal geld aan deze zaken. Jarenlang kun je boeken en DVD’s verkopen over zo’n thema. En donaties van je goedgelovige volgelingen “plukken”. En komt je voorspelling niet uit? Ach, niemand die z’n geld zal terug vragen toch..?

Misschien denk je wel “ach kom nou, er zal toch niemand zijn die het voor ‘t geld doet, dat kan echt niet waar zijn – die mevrouw had gelijk, je bent echt het spoor bijster”. Dan vergeet je dat de Here Jezus (!) dit zelf heeft gezegd.

Matteüs 7:15 (NBG51)
Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Roofgierig = roofziek. Uit om te stelen. Dus zij zijn, volgens de Here, wel degelijk uit op geld of andere zaken om te stelen.

Valse profeten?

De Here noemt hen hier ook “valse profeten“. Gisteren had ik nog een gesprekje met een broeder over dit onderwerp. We hadden het er over dat het voorspellen van deze zaken, die niet uitkomen (daar waren wij beide op voorhand van overtuigd), feitelijk valse profetie is. En dat er in gemeenten en kerken véél valse profetie is. Dat daar, bij gebleken valse profetie (zoals ook nu weer) vaak zo weinig tegen ondernomen wordt ook. Er kán ook weinig tegen worden ondernomen.

woman-571715_640Toch ben ik van mening dat je als gemeente of kerk “profetie” kritisch moet toetsen. En als iemand woorden spreekt “namens God” of aanheft met het bekende “zo spreekt de Here” dan doet deze profetie. Wat als blijkt dat dit woorden zijn die niet namens God gesproken zijn? Dat de Here niet namens deze persoon heeft gesproken?

In het Oude Testament maakt God heel duidelijk dat Hij geen valse profeten wenst onder zijn volk, Israël.

Deut. 18 zegt in vers 20-22 het volgende

20 Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. 21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – 22 als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.

En Petrus schrijft aan de Nieuwtestamentische gelovigen in zijn 2e brief

20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

De mensen die beweerden dat de “bloedmanen” een teken van God waren hebben dus niet van Godswege gesproken. Maar wel geclaimd dát zij dat deden of op zijn minst de suggestie gewekt dat zij dat deden.

Hoe herken je valse profeten?

Als eerste natuurlijk doordat hun woord niet uitkomt. Maar dat is achteraf. Op voorhand zijn er ook een aantal kenmerken te zien.

Onderstaande zeven kenmerken zie je bij “valse profeten” als terugkerend patroon

 1. Valse profeten willen mensen behagen
 2. Valse profeten bewaren hun kritiek voor Gods trouwste dienaren
 3. Valse profeten onderwijzen hun eigen wijsheid en visie
 4. Valse profeten missen de kern en focussen zich op kleine details
 5. Valse profeten verbergen hun valse leer achter welsprekende toespraken, wat lijkt op indrukwekkende logica
 6. Valse profeten zijn meer bezig met anderen overtuigen van hun gelijk dan het helpen van anderen
 7. Valse profeten misbruiken hun volgelingen

(lees hier voor een toelichting hier op).

Wat moeten we met valse profeten doen?

In het Oude Testament was de straf voor valse profetie zeer ernstig. Wij leven nu echter in de Genadetijd. Als mensen hoeven wij geen ‘straf uit te delen’. De Here Jezus was duidelijk, Hij is de Persoon die zal oordelen over hen.

Openbaring 22:18-19 (NBG)

18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Maar in Handelingen 13 zien we ook duidelijk dat valse profetie niet getolereerd kan worden en dat Paulus ingrijpt tegen een valse profeet en hem “met blindheid slaat” als (tijdelijke) straf en als beeld van de verblindheid van deze valse profeet en zijn volgelingen.

En ook de Apostel Johannes is duidelijk – we moeten de geesten beproeven die spreken door de mensen (niet: de ménsen, maar de géést die door hen spreekt!). Hoe je dat doet? Ik heb daar de meest bizarre schouwspelen van gezien en gehoord, maar kijk eerst eens naar de zeven criteria en de vraag “komt er uit wat er geprofeteerd is?”. Dan weet je immers óók welke “geest” gesproken heeft?

Valse profeten moet je mijns inziens dus:

 1. terechtwijzen (zie wat Paulus deed);
 2. confronteren met hun dwaalleer, en de gemeente eveneens informeren;
 3. wanneer zij zich niet bekeren: uit de gemeente verwijderen. Immers, zij brengen valse leer onder de vlag van “profetie”

Doen we dit niet, als gelovigen, dan lopen we het risico dat onze gemeenten en kerken besmet en besmeurd worden door dwalingen die, uiteindelijk, een gemeente ten onder laat gaan.

2 Petrus 3

17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

Laten we ons dus focussen op het opwassen (= groeien) in genade en kennis van de Here Jezus en ons niet laten meeslepen door elke wind van leer!

Posted in Bijbelstudie, Varia | Tagged , , , , | Comments Off on Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies (2)

Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies

Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies. Je ziet steeds vaker berichten langskomen en zeker nu er vannacht weer een ´bloedmaan´ is te zien. Aanleiding was een boek, in Amerika. De Bloedmanen zouden een “teken” zijn van “de eindtijd”. Ook Nederlandse schrijvers suggereren dat er een “mogelijk verband” zou zijn tussen de bloedmanen en de Bijbelse ‘tekenen’ van de eindtijd.

composite-717916_640

Maar, is dat inderdaad zo? Iedereen die een beetje nuchter staat in het (Christelijk) geloof weet dat het niet zo is. Zeker niet als je de feiten kent.

Maar sommige sites, zoals Xandernieuws en anderen die kennelijk toch veel gelezen én geloofd worden door Christenen, lusten er wel pap van en blijven maar doorgaan met de onzin verhalen. Dat zijn het namelijk. Onzin-verhalen. Blader eens door de blog van Aantekeningen bij de Bijbel, daar wordt het onderwerp bloedmanen en de verschijningsfrequentie er van besproken. Ze komen véél vaker voor dan de Amerikaanse schrijvers, en ook de schrijvers van het boek Wake Up, u willen doen laten geloven. Zo schrijven zij:

.. in 2014 en 2015 zijn er dus 5 verschijnselen op speciale dagen op Gods Kalender, voor wie er op wil letten. Is het 100% zeker dat deze tekenen ons iets te zeggen hebben? Nee! Is het mogelijk? Jazeker!“..

Alleen de uitdrukking “Gods Kalender” al doet mij verbaasd kijken. Waar is die kalender? Hoe kunnen wij die raadplegen? Spreekt de Bijbel daar over? Welnee!

Tekenen en wonderen?

Tekenen en wonderen. Mensen zijn er gek op. Het verbaast mij dat we in een tijd waarin de massa claimt niet meer gelovig te zijn, de Bijbel als sprookjesboek afdoet, toch achter de meest aparte onzin en bijgeloof aan blijven lopen.

spirit-630024_640Geesten raadplegen (waarom wel in ‘geesten’ geloven en niet in God, immers “God is geest” zegt Johannes 4:24). Aluminium hoedjes tegen “hersengolven”. Chemtrails.

We geloven álles. En tegelijk ook “niets”. Nouja, of “iets”. We geloven wel dat er “iets” is. Zodat we in elk geval “gedekt zijn” mocht blijken dat er toch “iets” was.

De Vijgeboom en meer “tekenen”…

In 1988 was er een flinke hype gaande. Israël bestond 40 jaar. Dat was “een generatie” en had Jezus niet gezegd dat als de vijgeboom weer zou uitspruiten dat dan het einde er zou zijn? Dat we moesten letten daar op? Maar zoals ik hier al aangetoond heb, is dat een onjuiste uitlegging. De Vijgeboom is helemaal geen beeld van Israël.

Daarna kwamen er nog meer voorspellingen. Er zijn al heel wat data genoemd waarop “de wereld vergaat” of “Jezus terugkomt” of “de opname gaat komen”.

Laat je niet ‘misleiden’

In 1988, ik was toen nog vrij jong, maakte ik al bezwaar tegen de “opname gekte” die er heerste. Sommigen konden zich maar moeilijk vinden in mijn verzet er tegen, .. maar ik had daar een hele goede, Bijbelse, reden voor.

2 Tess. 2 (NBG-vertaling) zegt namelijk het volgende:

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Lees goed wat er staat: “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook…” waarom niet? Hoezo niet? Omdat er één ding éérst moet gebeuren: “eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren [..] zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is“.

Paulus schrijft dit aan broeders en zusters, aan gelovigen. Veel mensen claimen dat de volgende verzen (7,8), waarin we lezen “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren” zouden slaan op de Opname van de Gemeente.

Men stelt: “De weerhouder is de Heilige Geest, en die is weg zodra de opname is geweest en dán zal de antichrist zich openbaren”. Ik weet niet hoe lastig lezen is voor mensen. Kennelijk héél lastig. Want wat staat er nou in de verzen er voor? Paulus schrijft toch aan de gelovigen dat ze moeten “wachten”? Met andere woorden zij zullen zien dat de tegenstander van God zich openbaren zal en dán zal “het einde zijn”.

Dat is schrikken!

Dat is even flink schrikken voor veel mensen… veel gelovigen denken namelijk dat straks op een bepaald moment “opeens” alle gelovigen weg zijn en daarna “de hel losbreekt”. Nee, beste lezers. Dat is niet zo. De hel is al losgebroken. Immers, dat lezen we hier al: “het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking“. En wie kijkt naar alle oorlogen, vluchtelingenstromen, geweld, ellende, enz, enz. zal niet anders kunnen concluderen dan dat voor het overgrote deel van de mensheid geldt dat het leven op aarde een hel is. Dat was toen al zo – en dat is nog steeds zo.

Hier in het (vrije) westen genieten we nog een zekere mate van vrijheid, luxe en weelde. En kunnen we ons druk maken om het verschijnen van “bloedmanen” (ik ga vannacht overigens kijken denk ik). En daar allerlei absurde conclusies aan verbinden.

Maar bedenk, het voegt niets toe. Het is on-Bijbels, feitelijk onjuist, en heeft niets maar dan ook niets met geloven te maken. Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies.. ik wordt er een beetje moe van langzamerhand. We kunnen beter letten op de échte tekenen van deze tijd. En die zijn er meer dan voldoende. Zoals ik al noemde, oorlogen, vluchtelingen, ziekten, aardbevingen/natuurrampen. De Here Jezus was in Matteüs 24 duidelijk genoeg er over.

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. [..] 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [..] 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Blijf nuchter, waakzaam (= wakker). Laat je niet gek maken. De auteurs van Wake Up, en vele anderen, claimenIs het 100% zeker dat deze tekenen ons iets te zeggen hebben? Nee! Is het mogelijk? Jazeker!“.

Zoals u uit bovenstaande zult begrijpen zeg ik “het is 100% onmogelijk“. Maak u alstublieft niet druk over dit soort verschijnselen. Zeker, ze zijn bijzonder. Maar het zijn in geen énkel opzicht “Bijbelse tekenen”. En mensen die claimen “Gods Kalender” te kennen gaan ver buiten hun boekje. Want de Here Jezus zélf kende niet eens de “dag noch het uur”. Alléén onze Hemelse Vader kent deze “kalender”.

In plaats van u druk of zorgen te maken kunt u beter liever (eventueel) de wekker zetten, de (foto)camera eventueel mee nemen en genieten van een mooi natuurverschijnsel vannacht!

>> Lees hier het vervolg…

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament, Varia | Tagged , , , , , , | Comments Off on Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies

Ik geloof niet in de Tandarts

In het verlengde van m’n eerdere artikel over de vraag “Als God bestaat”, een korte video die veel duidelijk maakt! “Ik geloof niet in de tandarts …”

 

Posted in Varia | Tagged , , , , | Comments Off on Ik geloof niet in de Tandarts

Als God bestaat, waarom…?

michelangelo-vinger-GodHet is één van de meest gehoorde ‘tegenwerpingen’ van het Christelijke geloof: “Als God dan bestaat, wáárom….?” en dan volgen vaak vragen als: “Staat hij toe dat er mensen onschuldig sterven?”, “Is er oorlog in deze wereld”, “Zorgt Hij niet dat alle mensen gewoon van elkaar houden”, “Is er dan honger”.. “Was er een holocaust”? En ga zo maar door. Wat hebben we daar op te zeggen? Als God bestaat, waarom…?

Je kunt die vraag vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Theologisch en filosofisch. En eigenlijk is de vraag helemaal geen vraag maar meer een bewering of claim: er is zoveel slechts in deze wereld, dan kan er van een Goede God geen sprake zijn.

Met andere woorden: de vraag is niet anders dan een ontkenning van het bestaan van God, gevat in een tegenwerping in vraagstelling.

Ik pretendeer niet op deze vraag of tegenwerping een definitief antwoord te hebben. Vooropgesteld, dat zal duidelijk zijn, ik geloof in God. In “de God van Israël”, JHWH. Maar hoe kan ik dan leven met die vragen? Wat is mijn, zijn mijn, antwoord(en) er op?

Omnipresent (Alom aanwezig) of Omnipotent (almachtig)?

Er zijn verschillende benaderingen. Recent werd de Amerikaanse radiopresentator Michael Savage hier naar gevraagd. Ik citeer van zijn website zijn antwoord:

After a conversation with a caller about God, Satan and the evil in the world, Dr. Savage shared his personal religious views with his audience.

“What is God waiting for?” Savage wondered. Is He watching the world burn before He does anything? If you want to bring up God and Satan, let’s go for it. I’ve thought about it my whole life.

How does God permit a school bus full of Christian children to go off a cliff and all the children on the bus die? Where was God? How did God stand by while Jewish children were being tortured to death in front of their mothers and then thrown into an oven? Where was God then?

I actually believe that God has no effect on a moment-by-moment basis or a person-by-person basis. If I did, then I’d have to stop believing in God. If I were to believe that God controlled everything on earth, then I’d have to believe that God is evil. I believe God is not omnipotent. He is omnipresent. That’s what saved me from atheism. (bron)

Met andere woorden: Savage stelt dat hij geloof in een alomtegenwoordige, een overal aanwezige, God die alles ziet en weet, maar niet in een almachtige God, die alles wat er in deze wereld gebeurt onder controle heeft of houdt.

Christenen vallen nogal eens over een dergelijk antwoord! De “Almacht van God” betwijfelen? Hoe durft Savage! Op sommige sites werd hij direct “gefileerd”. Want God, zo geloven Christenen over het algemeen, is “Almachtig”. En daar, aan dat idee, mag je niet aan komen,….

Morele wet?

Voor ik hier op verder ga, een ander standpunt of reactie.

Rodin le penseur“If God exists, why is there so much evil in the world?”
* Well, if you believe in ‘evil’, you believe in ‘good’.
* If you believe in good and evil, you believe in a moral law.
* If you believe in a moral law, you need a moral law Giver i.e. God.
* But if there’s no moral law Giver, there’s no moral law.
* And if there’s no moral law, there’s no good and evil.
* And if there’s no evil… well then, what’s your question?

Met andere woorden, geloof je dat er ‘goed en slecht’ is in de wereld, dan geloof je in een ‘morele wet’ en als er een ‘morele wet’ is, dan is er een Wetgever: God.  Als er géén morele wet is, is er géén goed en kwaad,.. waarom dan de vraag gesteld? Die heeft dan geen grond…

Hoewel er een kern van waarheid in zit is het natuurlijk wel wat kort door de bocht; een tegenwerping kan dan zijn: we hebben als mensen nu eenmaal over de loop van miljoenen jaren met elkaar een set van morele waarden ontwikkeld waar we het met elkaar over eens zijn geworden en die gedefinieerd als ‘goed en kwaad’.

Een definitief antwoord is dit dus zeker niet, maar dat er voor een morele wet een grondlegging moet zijn, een uitgangspunt moet zijn gedefinieerd ooit door iets of iemand, is helemaal niet zo’n rare gedachte.

Kan God ophoepelen?

Nog een antwoord die ik een keer las op de vraag “Als God bestaat, waarom…?” is van de hand van de dochter van de bekende Evangelist Billy Graham, Anne Graham Lotz. In essentie komt haar antwoord hier op neer:

“..er is kwaad in deze wereld omdat God zich terug getrokken heeft uit deze wereld. Waarom heeft Hij dat gedaan? Omdat wij, de mensheid, Hem hebben gezegd op te hoepelen – we willen Hem niet meer, we accepteren Hem niet. Als wij Hem wel zouden volgen, zou er geen kwaad zijn” (vrij naar Anne Graham Lotz).

Mensen denken God ter verantwoording te kunnen roepen voor het kwaad dat zij zelf aanrichten. Mensen, want dát is de essentie, doen zelf kwaad. Oorlogen, hongersnoden, natuurrampen (bijv. door delfstofwinning, ontbossing e.d) en veel andere ellende in deze wereld, is te wijten aan het gedrag van mensen!

Dat is het gevolg van het feit dat mensen zelf de keuze(s) maken om slecht te doen en de eerder genoemde (morele) wet weigeren te volgen.

Maar waarom houdt God dat dan niet tegen?

Dan kan de volgende vraag zijn, en die wordt ook vaak gesteld, “Waarom houdt God dat dan niet tegen? Waarom kan Hij, als Almachtige, dan niet zorgen dat mensen dat niet doen?”.

row-655820_640Het antwoord is mijns inziens: dat kan Hij. Hoe zou Hij, die de Hemel en de Aarde, zo geloof ik, geschapen heeft niet in staat zijn dat te doen? Echter, dat zou vereisen dat mensen een soort van ‘robots’ zouden worden. Dan zouden we hier als marionetten leven. Zonder eigen verantwoordelijkheid, zonder eigen wil, zonder… een leven!

Dan zouden we ofwel bij elke stap die we deden, bij elke verkeerde uitspraak (vloek, leugen, enz) moeten “vrezen voor ons leven” omdat dan het oordeel over ons zou komen. Of we zouden dan niet meer dan een paar speelgoedjes zijn voor God. Goed gedresseerde aapjes die precies doen wat ze gezegd wordt. Als een hond die door zijn baas rond gecommandeerd wordt en een tik over de neus krijgt als hij niet luistert en een beloning als hij wel doet wat zijn baasje wil…

Is dat het leven wat we zouden willen hebben? Dat is toch géén leven? Als christenen geloven we dan ook dat we, als mensen, zo niet gemaakt zijn maar gemaakt zijn met een ‘vrije wil’, om zelf keuzes te maken. En dat die keuzes soms ook leiden tot slechte keuzes, het doen van slechte dingen..

De Almachtige? 

Ja, maar, ..!! “God is toch, volgens de christenen, De Almachtige,… wáárom dan..?”. Hij kan dan toch, als dat zo is, dat toch wel voorkomen allemaal?

Je vraag impliceert dat je niet gelooft in God. Dat je niet in Hem wilt geloven omdat je vindt dat je bent verexcuseert aangezien Hij kennelijk niet De Almachtige is zoals jij denkt dat een Almachtige zou moeten functioneren. En kennelijk aanneemt dat Hij daarom ook geen macht heeft over jou en niet de Persoon is die voor jou
(a) bepaalt hoe jij moet leven (morele wet) en
(b) al helemaal niet bij machte is te bepalen wat er na dit leven met jou gebeurt.

Dat mag je vinden van mij. Dit betekent dat jij, in mijn optiek, je verloren toestand kennelijk prefereert boven een leven met God.

God ter verantwoording roepen?

Maar laat ik nu eens een wedervraag stellen: als je niet gelooft in God, leg me dan eens uit .. hoe is het kwaad dán in de wereld gekomen?

terrorist-607711_640

Dat is namelijk iets waar iedereen het over eens is: er is ontzettend veel kwaad en slechtheid in deze wereld.

Op dit moment actueel: de barbaren van IS(is). Het wereldwijde terrorisme, oorlogen, aanslagen, geweld — ook hier. Maar ook: een conducteur die neergestoken wordt als hij een kaartje controleert. Mensen die verkracht worden, vermoord,.. ook in ons land. Er is onnoemelijk veel groot, en klein, leed.

Hoe is dat kwaad in de wereld gekomen? Waar komt dat vandaan, hoe kan het dat mensen zó slecht en verdorven zijn, geworden zijn. Dat we zijn verworden, geëvolueerd zo je wilt, tot een stel beesten en de degeneratie alleen maar verder lijkt te gaan? Dat het ons kennelijk totaal niet interesseert – op een paar idealisten na – dat miljoenen mensen letterlijk creperen van de honger? Er sterven bijna zes miljoen kinderen per jaar van de honger.

En, .. als je dan niet gelooft in God omdat Hij “er niets aan doet” dat wij mensen zo’n stelletje egoïstische hufters zijn… Als er dan géén God is, … wie is er dan verantwoordelijk?

Maar bovenal: hoe denk je als mens God ter verantwoording te kunnen roepen voor het feit dat Hij “er niets aan doet” terwijl jij Hem niet eens erkent, niet in Hem gelooft?

Je geeft geen antwoord!

Oke, .. ik ben dus nog steeds het antwoord schuldig op de vraag “Als God dan bestaat, waarom laat Hij dit allemaal toe?”

Zoals je hiervoor kunt lezen zijn er een aantal redenen voorbij gekomen:

 • het meeste leed op deze wereld is leed door mensen aangericht – direct of indirect;
 • de mens heeft een vrije wil;
 • de mens kiest er zelf voor om slechte keuzes te maken;
 • de mens verwerpt de Morele Wet en haar ‘wetgever’;

Als de mens zou leven naar de Morele Wet van God zou er dus geen slechtheid zijn op deze wereld!

Maar hoe zit het dan met andere zaken zoals natuurrampen, hongersnoden en dergelijke? Ook hierin heeft de mens een grote verantwoordelijkheid:

 • winning van fossiele brandstoffen;
 • ontbossing;
 • uitputting van de aarde (grondstoffen);
 • oneerlijke verdeling van voedsel;
 • milieu-vervuiling (kerncentrales, opwarming van de aarde ea.);
 • kolonisatie (voorbijgaande eeuwen);
 • …. (enz)

Er is bijvoorbeeld op deze wereld potentieel voldoende voedsel om 1,5x de huidige wereldbevolking te voeden. Echter, uit marketing-overwegingen (!) wordt voedsel ‘doorgedraaid’ oftewel weggegooid. Dat dit op jaarbasis bijna zes miljoen kinderen het leven kost, interesseert niemand blijkbaar.

En ook hier geldt, nogmaals: als je niet gelooft in God, hoe verklaar je het dan allemaal? Want dat is eigenlijk dé vraag die je dan wel verplicht bent te beantwoorden – als God niet bestaat, wat is dán de oorzaak van alles?

colosseum-517987_640

Natuurlijk blijven er zaken over die vanuit de natuur zelf komen. Een tsunami. Een aarbeving. Een vulkaan die uitbarst. Wie de feiten kent weet dat dit toeneemt. Dat komt omdat de aarde ‘op raakt’. De Club van Rome heeft in de jaren ’70 al laten weten dat als we zo doorgaan de aarde op een dag onleefbaar wordt – dus ook hier toch weer een stuk eigen verantwoordelijkheid van de mens(heid).

Daarnaast is in de Bijbel al voorzegd dat op een zeker moment dit wel móet gebeuren. Niet dat God het zo wil, maar het is nu eenmaal een feit dat de zaak ‘eindig’ is – door de mens.

Dus je legt de schuld bij … mij?

Ja. De schuld voor de slechtheid in deze wereld, voor nagenoeg alle natuurrampen, hongersnood, oorlogen, dood en verderf.. het is terug te voeren naar de mens zelf. De opstand van de mens tegen God.

In het scheppingsverhaal lezen we er al over – het verhaal gaat over de eerste mens, Adam, en zijn vrouw. Sommigen nemen dit niet letterlijk. Maar, of je dit nu symbolisch opvat of niet – de boodschap die Mozes (die het verhaal op schrift zette) in het verhaal overbrengt is deze: de mens weigert God, en Zijn Morele Wet, te gehoorzamen. Door die ongehoorzaamheid aan God is de ellende in de wereld gekomen. Dat is: zonde.

Het doel dat God had gesteld voor de mens, een gelukkig leven hier op aarde voor Zijn Creatie (de Mens) in harmonie met elkaar maar bovenal met Hem, is door de ongehoorzaamheid (de zonde) van de mens op niets uitgelopen. Dat is een keuze geweest van de toenmalige mens.

guiltyEchter, .. daar wilde God het niet bij laten zitten. Hij riep de mensheid meerdere malen tot zich terug. Uiteindelijk kwam Jezus naar deze wereld, in een ultieme uiting van Liefde van Godswege, en heeft de mens een weg terug naar God gewezen. Ook Hij werd door de (toenmalige) mensheid verworpen.

Alles komt neer op het volgende antwoord:

“God hééft er wat aan gedaan, alleen de mensheid wil die oplossing niet accepteren”.

Hierin is God de Almachtig God gebleken: Hij hééft een oplossing gegeven. Het is aan ons, als mensheid, die oplossing te accepteren. Dat betekent dus inderdaad de Boodschap van Christus Jezus aanvaarden en door Hem weer tot God te gaan. Tot zolang wij, jij en ik, dat niet doen zijn wij “guilty as charged” en de schuld afschuiven op een ander (God) gaat niet aan! Dat kan helemaal niet want die schuld hééft Hij, in Christus Jezus, al op zich genomen terwijl Jezus er niet eens schuldig aan was!

Neem je verantwoording!

Neem daarom vandaag nog je verantwoording. Kies voor een leven met God! Stop er mee Hem de schuld te geven voor iets wat jij zelf, wij zelf, als mensen veroorzaakt hebben en nog elke dag veroorzaken. Zie eerder. We láten het gebeuren dat mensen sterven van de honger. We láten het gebeuren dat er nog steeds wapens gemaakt en verkocht worden. We doen anderen leed aan..! Dat is wat we doen: een wereld die één grote ellende is. Oftewel: we doen ‘zonde’. Zonde tegen elkaar. Zonde tegen God. Zo had Hij het niet bedoeld voor ons.

Deze wereld is reddeloos verloren inmiddels – er is geen houden meer aan. Daarom richt God zich op de mens, de persoon, zelf. Al sinds de kruisdood van Jezus. We hebben de mogelijkheid gekregen om als mens een keuze te maken om ons weer met God te verzoenen.

Je kunt daarover met God in gesprek gaan door te ‘bidden’. Sluit je ogen, en praat met Hem. Een voorbeeld van zo’n gebed vind je hier onder.

Lieve Here God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonde.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U. Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden. Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
Amen.

Wil je graag verder praten (corresponderen per mail) hier over, neem dan eventueel contact met mij op (klik hier). Wil je graag meer weten over geloof, de Bijbel, de boodschap van Jezus, lees dan de ‘lessen’ eens door die je hier kunt vinden.

_____

Aanvulling

Via social media kwamen een aantal reacties binnen op dit artikel. De meeste helaas niet erg inhoudelijk. Eén, inhoudelijke reactie, wil ik graag hier doorgeven en ook mijn antwoord er op.

Natuurlijk kunnen we zeggen dat de mens verantwoordelijk is voor het meeste kwaad en natuurlijk kunnen we zeggen dat we hierdoor merken dat er een morele wet is en natuurlijk klopt dat, maar bij mijn weten kan een mens weinig aan de meeste tsunami’s, tornado’s, vulkaanuitbarstingen enz. doen. Ook hier hebben we soms invloed, maar het neemt niet weg dat hier ook vaak niets aan te doen is.

Antwoord:

Dat zou je denken. Maar er zijn twee redenen waarom we wel degelijk alles (!) aan de mens c.q. de mensheid toe kunnen schrijven.

 1. Vanuit Bijbels oogpunt bezien: de “zondeval”. Daardoor ligt de hele wereld onder de vloek. Was de mens niet in opstand tegen God, dan zouden we nu in `het vrederijk´ leven c.q. de paradijselijke toestand. En dan zou de wereld zelf dus wel degelijk anders zijn. Nu ligt, Bijbels gezien, alles onder de vloek besloten en is daarmee eindig en komt tot een einde. En we versnellen als mens dat einde alleen maar door ons gedrag.
 2. Praktisch gezien: de gevolgen van ons gedrag, bijv. als er dan een tropische storm komt, vallen er onnoemelijk veel “overbodige slachtoffers” door de ontbossing. vgl. bijv. dit artikel maar eens http://vorige.nrc.nl/scholieren/article1606201.ece

 

Posted in Varia | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Als God bestaat, waarom…?

Hoe zit dat met het oordeel over zonde?

Soms heb je van die kleine discussies op facebook en andere sociale media waarbij je denkt, dat verdient een ‘breder podium’ of ‘dat verdient wat meer verdieping’. Eén van die onderwerpen is “oordelen”. In welk verband? Het feit dat mensen elkaar veroordelen.

Het feit dat christenen erg veroordelend zijn over niet christenen en zeker niet in de laatste plaats over elkaar. Mag dat? Moet dat überhaupt wel? Of,.. moet je alles “in liefde” accepteren? Hoe ver gaat liefde? Wat houdt dat eigenlijk in? In dit artikel beperk ik mij in de eerste plaatst tot het onderwerp ‘zonde van mensen die niet geloven’ en de vraag of je daar iets van mag zeggen en hoe.

AANLEIDING

Aanleiding voor de discussie was een video op youtube, waar een – volgens de reportage – “Christengekkie” werd opgepakt. Een tenenkrommend filmpje overigens maar ik plaats ‘m toch maar voor de volledigheid.

DE DISCUSSIE

Over zo’n filmpje ontstaat dan discussie, uiteraard. Ook onder Christenen.

Een aantal zaken uit de discussie die naar voren kwamen.

1 — waarom zou je niets van homosexualiteit mogen zeggen! Het is een Christen geoorloofd oordeel uit te spreken over de zonde, het is absurd dat je daarvoor opgepakt wordt tegenwoordig;

2 — Jezus zou het net zo hebben gedaan, die zweeg niet over de zonde want Hij dreef de geldwisselaars uit de tempel en veroordeelde de leiders vanwege hun zonde en ongeloof!

3 — Jezus veroordeelde de zondaar niet! Hij heeft de zondaars lief! Jezus zei tegen de overspelige vrouw: Ik veroordeel je niet!

Zijn dergelijk argumenten legitiem? Ze lijken elkaar ook nogal tegen te spreken.

1 — Waarom mag je niets, of juist wel iets, van zonde zeggen?

Vooropgesteld, de Bijbel is heel helder. Zonde = zonde. Echter, .. lees je ook maar érgens in de Bijbel dat bijvoorbeeld de Here Jezus, of de Apostelen, de wereld door gingen en luid schreeuwend de zondaars “hel en verdoemenis” aanzegden?

Laten we eens heel kort kijken naar hoe bijvoorbeeld Paulus het Evangelie verkondigde. We kijken niet naar hoe binnen Israël het Evangelie werd verkondigd immers: dat is niet ‘het model’. Israël was Gods’ verbondsvolk, en zij werden daarom op een andere manier benaderd dan de heidenen.

De eerste échte evangelisatie onder de heidenen was in Handelingen 11:20

“Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heere Jezus verkondigden <Strongs 2097: euaggelizo>”

Het verkondigen was, strongs2097: “het Goede Nieuws brengende”. Dat is: het Evangelie verkondigen. Het Goede Nieuws dat Christus was gekomen, gestorven én opgestaan en de zonde had overwonnen.

Er staat niet dat zij luid schreeuwend de mensen daar het oordeel aanzegden over hun zonden, er staat dat zij het Evangelie brachten. Het Evangelie is tweeledig, het is één “slecht nieuws”: iedereen gaat verloren (Rom. 3:23, 6:23). Maar anderzijds “goed nieuws”: je kúnt gered worden van die verlorenheid (Rom. 5:8, Ef. 2:8-9)”.

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” – Rom 5:8.

Je mag, je je móet, dus wel degelijk iets van de zonde zeggen als je spreekt over het Evangelie. Maar, de manier waarop maakt het verschil of de toehoorder wil luisteren en de Heilige Geest door jouw woorden heen kan spreken tot de toehoorder.

Hoe Paulus verkondigde

Daarom gaan we nu verder naar de Apostel van de Heidenen, Paulus. Hij is immers het ‘rolmodel’ als we het over Evangelisatie onder de heidenen hebben. Wat deed Paulus, als hij ergens kwam om te prediken van Christus?

Het éérste wat Paulus deed in de heidense steden was: naar de Joden gaan. Dat waren immers zijn broeders ‘naar het vlees’? Die bracht hij altijd, mits aanwezig, éérst het Evangelie. Daarná ging hij naar de heidenen in een stad of streek.

Handelingen 13:44-47

44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen. 45 Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. 46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47 Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. 48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven.

Handelingen 16:31, 32

31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. 32 En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.

Er zijn meer voorbeelden natuurlijk, maar het is duidelijk: Paulus sprak tot de heidenen het Woord van God, letterlijk “woorden Gods” of “de Woorden van God” (Strongs).

We moeten dus het Woord van God brengen. Maar aan wie? Opmerkelijk is dat het mensen waren die God zoeken of willen aanvaarden. Het is dus, Bijbels gezien, volstrekt zinloos met een “haatdragend” bord op de straat te gaan staan schreeuwen. Dat woord, zie ook eerder, mag en moet wel degelijk over zonde gaan maar vooral: hoe een mens verlost kan worden van de zonde.

2 — Jezus zweeg niet over zonde!

Inderaad, Jezus zweeg (ook) niet over zonde. Maar zoals eerder opgemerkt was die situatie anders. Ten eerste moet opgemerkt worden dat Jezus kwam “voor het verloren huis van Isaël”. Mt. 15:24. Dat huis was, ten tweede, in verval geraakt met name door de leiders van het volk die het volk niet in waarheid en recht hadden geleid en onderwezen. Het is die zonde die de Here met name aan de kaak stelt en hij spreekt hen er op aan. Die leiders noemt hij “wit geverfde graven”.

“Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt. [..] Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.” — Mt. 23

Dus: Ja! Tegen dat soort leiders ging de Here, als Rabbi (= leraar), wel degelijk tekeer. Maar niet tegen de “zondaars uit het volk”!

3 — Jezus had de zondaar lief!

Inderdaad, Hij had de zondaar lief. Immers, het was die liefde die Hem dreef om te sterven om zodoende de mensen weer tot God te brengen.

Johannes 3:16-18

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Let op wat hier staat: “wie niet gelooft, is al veroordeeld”. Elk mens is al ‘veroordeeld’, veroordeeld tot een leven zonder God, nú en in de toekomst (na dit leven). De enige manier om uit die ‘veroordeelde’ staat te komen is geloven in [het werk van] Christus Jezus en op grond daarvan weer tot God te kunnen naderen, als mens, en gered te worden.

Dat Christus de zondaar lief had betekent dus niet dat de Here alles maar goed vindt en “met de mantel der liefde” wil bedekken. Zonde mag zonde genoemd worden. Immers, hoe zouden mensen die niet overtuigd zijn of raken van hun eigen zonde anders Hem aannemen? Joh. 16:8 zegt duidelijk dat dat werk van de Heilige Geest is en gedaan moet worden. Het is noodzakelijk dat een mens eerst z’n eigen verlorenheid inziet.

jesus-301638_640De Here Jezus’ komst wás het oordeel (Joh. 9:39), het oordeel over deze wereld werd over Hem uitgestort. En verder lezen we dat Hij zegt: “En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken“.

Met andere woorden: dat de Here de overspeligen, tollenaars (collaborateurs) en anderen die openlijk, of in het geheim, in zonde leefden niet het oordeel aanzegde over hun zondige leven is daarom volstrekt logisch. Ze wáren al veroordeeld dus veroordeelde Hij hen niet! Want: zij zijn zonder Hem. Wat Hij deed was ze de weg wijzen úit de zondige staat en toestand waar ze zich in bevonden.

Dat is dan ook wat wij als gelovigen mogen doen, mogen proberen te doen: mensen wijzen op Christus Jezus, op de verlossing die Hij heeft aangeboden. Omdat het oordeel al over Christus is ‘uitgestort’ aan het kruis en Hij dat oordeel al gedragen heeft.

Wij hoeven, wij kúnnen, wij mógen mensen niet veroordelen. Iemand die niet gelooft veroordelen vanwege zijn seksuele gaardheid? Vanwege zijn of haar zondige levenswandel? Hoezo, .. wat is daar de zin van? Zij zijn reeds onder het oordeel en wel onder hetzelfde oordeel als u en ik waren toen wij nog niet geloofden! Of zij, in mijn of uw ogen, “in zonde leven” doet totaal niet terzake. Het is helemaal niet relevant. Hun zonde, voorzover u en ik dat mogen of kunnen beoordelen, is niet groter dan uw en mijn zonde was voor wij tot geloof kwamen!

Als de Here Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om de wereld te veroordelen maar om de wereld zalig te maken, wie denken wij dan wel dat wij zijn om dat wél te mogen doen?

Mensen gáán niet verloren, ze zijn al verloren!

Ik ben persoonlijk de mening toegedaan dat “de doden maar de doden moeten begraven” (Mt 8:21, 22). Wij hebben een andere opdracht: het Evangelie verkondigen. De mensen “als brandhout uit het vuur rukken” (Zach. 3:2, Amos 4:11). Want, nogmaals: de mensheid, de mens, is reeds verloren.

Het is niet aan ons om daarom hen nog een trap na te geven maar te wijzen op de ‘reddingsboei’ en hen die toe te werpen: Christus Jezus.


_________
Bronnen/meer informatie
:
http://www.allaboutgod.com/dutch/wat-is-het-evangelie.htm
http://herzienestatenvertaling.nl/
http://classic.net.bible.org/

 

Posted in Bijbelstudie, Varia | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Hoe zit dat met het oordeel over zonde?

De Samaritaanse Vrouw – Joh. 4

Joh. 4:1-30 “De Samaritaanse vrouw” (HSV). De vrouw die een Reddend Geloof had en van daar uit handelde. 

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. 9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.) 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.

Het verhaal van de Samaritaanse is één van de meest bijzondere verhalen in de Bijbel, vind ik persoonlijk. Ik heb er al eens eerder over gesproken in het verleden maar een Bijbelgedeelte kent natuurlijk altijd diverse invalshoeken.

water-source-546108_640Het blijft interessant te zien hoe je vaak na jaren opeens nog een zin of een opmerking kunt zien waar je altijd overheen leest.

Bijvoorbeeld de opmerking in vers 27 “zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak.” – de cultuur was toen zodanig dat dit niet vanzelfsprekend was, laat staan een Samaritaanse vrouw!

Maar de cultuur uit die tijd is niet het onderwerp van vandaag.

In dit gedeelte zien we de Liefde van de Here Jezus voor de in zonde gevallen mens. Want dat is direct duidelijk als we dit lezen, zelfs een ongelovige zal zien dat deze vrouw een leven leidde dat nou niet bepaald voorbeeldig was. Veel mensen zullen, ook buiten de kerk, haar bestempelen als “immoreel”. Inmiddels de zesde man in haar leven, en dat was niet haar man – oftewel: ze leefde in overspel. En de Here, zonder haar te kennen, ziet dit.

Maar opmerkelijk is dat, dit wetende, dit niet het éérste is waar Hij met haar over spreek. Het is bijna ‘terzijde’, terloops, dat Hij dit opmerkt. Nee, waar Hij over wil spreken met haar is: Ik ben de Verlosser, ik wil je het levende water geven, jou redden uit je verloren toestand.

Hoe anders zouden wij mensen zo’n vrouw benaderen!

> Lees verder (PDF)

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on De Samaritaanse Vrouw – Joh. 4

Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

De dagen voor het paasfeest met Lukas 22 als moment waarop het Avondmaal wordt ingesteld, de voetwassing, het Pascha wordt gevierd. 

Het laatste Avondmaal

Het Laatste Avondmaal © Pixabay

 

Een studie/bespreking van een aantal opvallende punten uit dit gedeelte in Lukas en de parallelgedeelten uit Johannes (gedeeltelijk). Hoe vieren we Avondmaal? Wat zijn de persoonlijke en gemeentelijke lessen die we hier vinden in Lukas 22?

>> Download, PDF

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

Kom niet dichterbij!

Vanochtend moest ik onverwacht spreken en eerder al was mijn aandacht gevallen op een gedeelte uit Exodus – het gedeelte waar Mozes voor ‘t eerst een ontmoeting heeft met de levende God van Israël. Vandaar dat dit het onderwerp dan ook werd voor deze ochtend.

Een gedeelte waar wij ook vandaag namelijk nog veel van kunnen leren. De roep van God, de uitnodiging aan de mens, het aanvaarden van die roep en .. het aannemen en er uit- en naar handelen.

Exodus 3:5
“Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond”.

> PDF, 5 pagina’s
> Audio (mp3)

Posted in Nieuwe Testament, Oude Testament, Preken | Tagged , , , , | Comments Off on Kom niet dichterbij!

Help Mij, Jezus

Psalm 32 – Een Psalm van David. 
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.
(Lees verder)

Een prediking beginnen met een ‘videoclip’ oftewel een lied gebeurt niet zo vaak. Of toch wel? De Psalmen zijn ook liederen. Dus zó gek is dat niet. Het liedje van Kristofferson is ook een “geestelijk lied” met een prima, Bijbelse, boodschap.

Het is één van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland.

Ik citeer er een deel van:

“Why Me (Lord)”
© Kris Kristofferson

Why me Lord what have I ever done
To deserve even one of the pleasures I’ve known
Tell me, Lord, what did I ever do
That was worth lovin’ you or the kindness you’ve shown

Lord help me, Jesus, I’ve wasted it so
Help me Jesus I know what I am
But now that I know that I’ve needed you so
Help me, Jesus, my soul’s in your hand

En het eindigt met deze zinnen:

But now that I know that I’ve needed you so
Help me Jesus my souls in your hand
Jesus, my soul’s in your hand.

Hij begint het lied met “Heer wat heb ik gedaan, om ook maar één van de goede dingen die ik heb ontvangen te verdienen – Heer wat heb ik gedaan,…”. Maar het einde van het lied geeft het antwoord: “Nu ik weet dat ik U nodig heb, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand”.

>> Lees verder (PDF)
>> Audio (mp3 download)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Help Mij, Jezus

Birmingham Theological Seminary (BTS)

Ik was gestart met de opleiding via ECS, maar door veel andere activiteiten en omdat ik ook nog een opleiding (v)HBO informatica ben gestart voor mijn werk is de ECS-opleiding tijdelijk naar het 2e plan gegaan c.q. op een laag pitje gezet.

Echter, dat betekent niet dat ik gestopt ben met de studie op het gebied van de Bijbel! Integendeel. Ik had al langer een cursus op mijn ‘verlanglijstje’ staan die echter in het vergeethoekje was geraakt.

BTS-logoToen ik een tijd geleden mijn ‘favorieten’ eens ging opruimen kwam ik ‘m weer tegen. En ach, .. “een paar uurtjes per week video kijken kan altijd, in plaats van bankhangen voor de Televisie”, toch? Een kleine ‘onderschatting’ van dit programma mijnerzijds, maar wat wel zo is: het programma leent zich veel beter voor wie liever in korte, overzichtelijke, stukjes studeert.

Certificate in Christian Ministry

En zo ben ik dus even een zijpad aan het bewandelen en volg op dit moment het programma van het BTS voor het “Certificate in Christian Ministry” (Certificaat in Evangelie Bediening). Een leergang die sowieso een mooi uitstapje én aanvulling op de ECS-opleiding is overigens.

Het BTS is een “presbyteriaanse” (reformatorisch) Bijbelschool-opleiding. Ze hebben dus naast een gewone, reguliere, opleiding ook een geheel gratis, online, opleiding via http://btsfreeccm.org. De leergang die ik nu dus volg.

Third Millennium Ministries

Het Certificate-programma wordt aangeboden in samenwerking met Third Millennium Ministries. Een organisatie die zich richt op het maken en aanbieden, via ondermeer hun eigen site en Bijbelscholen, van lesmateriaal. Zij hanteren hierbij dezelfde principes als stg. Yarah namelijk het, via Internet, gratis aanbieden van materiaal.

Our mission is to equip church leaders in their own lands by creating a multimedia seminary curriculum in five major languages. Our goal is to provide Christian education to hundreds of thousands of pastors around the world who lack sufficient training for ministry. We are meeting this goal by publishing and globally distributing a free multilingual, multimedia, digital seminary curriculum in English, Arabic, Chinese (Mandarin), Russian and Spanish. The curriculum is designed to be used in support of existing schools, as well as by groups and individuals. It consists of three central elements: graphic-driven videos, printed instruction and internet resources.

Inmiddels…

..heb ik de eerste toetsen achter de rug. Mijn ervaringen tot nu toe zijn erg goed. Het programma kenmerkt zich door:

 • heldere, korte en overzichtelijke, lessen;
 • hoog nivo van het aangeboden materiaal;
 • overzichtelijke website.

De site is niet erg ‘bling-bling’. In eerste instantie, herinner ik mij, dacht ik dat het een ‘diploma mill’ was en heb het daarom op het lijstje “later te bekijken” gezet. Maar dat is dus absoluut niet het geval! Eén kenmerk van ‘diploma mills’ is immers dat ze willen dat je geld betaalt voor een (hele makkelijke) cursus en een nep-degree (titel) verstrekken waar je helemaal niets aan hebt, integendeel! Het is zelfs illegaal om dergelijke ‘titels’ te gebruiken in Nederland (en vele andere landen).

Vergis je niet: dit is dus niet “even snel een certificaatje scoren”. Als je dat al zou willen, wat ik mij niet kan voorstellen. Maar helaas er zijn mensen die er zo mee omgaan en denken dat als je een “Christelijk certificaatje” haalt je dit een bepaald aanzien geeft… Recent zag ik nog een voorganger van een gemeente in Nederland die met zijn “Master of Divinity”-titel stond vermeld op de website van de gemeente. Toen ik zag aan welke ‘school’ hij afgestudeerd was, was ik geschokt dat de betreffende gemeente/kerk niet wist, kennelijk, dat dit een ‘fake degree’ was en de man dus helemaal geen theologie gestudeerd heeft maar gewoon een bedrukt stukje papier heeft gekocht!

Het certificaat is niet overheids-erkend. Maar dat maakt de inhoud er niet minder interessant om (en daar was het toch om begonnen!?).

Tot slot!

Zelf gebruik ik het, naast een methode om mijn kennis verder te verdiepen, ook als handvat om weer Bijbelstudies te maken voor een studiegroep van de Stg. Yarah.

Ik kan de cursus aan iedereen aanraden, of de leergangen via Third Millennium Ministries. Er is één nadeel: u moet redelijk goed Engels kennen om de cursus te volgen (en de toetsen te doen) én, .. hou er rekening mee dat het meer tijd kost dan je denkt!

Posted in Varia | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Birmingham Theological Seminary (BTS)