Gekkigheid, allemaal Gekkigheid!

1536636_458376107625851_1804998926_nStel je eens voor dat een bekend Evangelist of prediker een gemeente heeft gesticht. En na verloop van tijd hoort hij hoe het er aan toe gaat bij hen. Hij schrijft ze een brief.

En in die brief schijft hij het volgende:

“Ik wou graag dat jullie eens wat gekkigheid van mij verdragen; ja verdraag dat maar eens van mij, dat ik even gek ga doen. Want ik heb altijd hard gewerkt voor jullie omdat God mij drijft dat te doen. Ik heb dat gedaan om jullie bij wijze van spreken als een mooie bruid weg te geven aan de bruidegom – Christus. Maar ik ben bang dat zoals ooit de slang Eva heeft verleid jullie nu ook verleid zijn door een stelletje slangen die jullie gedachten beïnvloed hebben. Want zodra er iemand komt die de grootst mogelijke gekkigheid en onzin brengt, dan om-ármen jullie dat met liefde!

Ik hou er niet van als mensen kritiek hebben omwille van de kritiek. Dat is doelloos, zinloos. Gemakzuchtig. Kwetsend, neerbuigend. En zelfs zonde.

Negatieve kritiek is het makkelijkste wat er is. Er is namelijk altijd wel wát te vinden waarover je kunt los gaan als je wilt. Is het niet uit iemands persoonlijke levenssfeer dan wel over een punt of komma in de leerstellige zaken. Ik wil dan ook niet negatief doen of zijn – persoonlijk probeer ik dat zoveel mogelijk achter mij te laten. Het is véél verheffender en ook voor ons zelf geestelijk beter en gezonder immers om ons op Christus te richten!

> Lees verder (PDF)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Comments Off

GERECHTVAARDIGD VERKLAARD

Weet U wat dat is, dat je ‘gerechtvaardigd verklaard’ wordt? Wat dat inhoud? Alle gelovigen zijn ‘gerechtvaardigd verklaard’. Dit is een belangrijke, Bijbelse, waarheid. 

gerechtvaardigd

Deze studie/prediking gaat over Romeinen 5, waarin Paulus dit helder uiteenzet. In de studie vergelijken we diverse vertalingen met elkaar om deze belangrijke waarheid goed helder voor onze ogen te stellen.

Er wordt namelijk op dit gebied nogal eens het een en ander beweerd; zo zegt de een dat Jezus niet meer (of minder) was dan ‘een goed voorbeeld dat navolging verdiend’. Anderen bewerend dat Hij ‘de hele wereld gered heeft’, weer anderen zeggen dat alleen zij die tot ‘het verbond’ horen gered zijn of worden, .. maar wat zegt de Bijbel er over? Want dat is onze toetssteen!

> PDF, download

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , | Comments Off

The Word (Bijbel programma voor Windows)

The WordTHE WORD – GRATIS EN UITGEBREID BIJBELPROGRAMMA

Al jarenlang is ‘The Word’ een relatief onbekend Bijbelprogramma. Ooit was het een vaste compaan op mijn computer, in het Windows95 tijdperk. Het was gemaakt, voorzover ik weet, door een Griekse programmeur die het gratis beschikbaar stelde onder het motto: “Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Mattheüs 11:17). Dit is het motto dat de Stg. Yarah (waaronder het BijbelCollege opereert) ook al ruim 22 jaar heeft.

NBG wijzigt beleid

Door de beleidswijziging van het NBG zijn veel mensen nu verstoken van een snel toegankelijk platform waar de Bijbel in, ondermeer, het Nederlands beschikbaar is. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je niet altijd online kunt zijn. Soms wil je op je laptop of desktop-pc ook méér tools “bij de hand hebben”. En daar komt de hedendaagse versie van The Word goed van pas!

The Word

The Word is een gratis Bijbelprogramma met een enorme lijst aan vertalingen, commentaren en boeken. Daarnaast is een grondtekst beschikbaar en tevens de bekende Strongscoderingen. Als extra zijn er ook modules door anderen ontwikkeld beschikbaar zoals de Bijbel (StatenVertaling) met kanttekeningen.

Het programma kan worden gedownload via http://www.theword.net/

Andere programma’s?

Natuurlijk zijn er zéér veel Bijbelprogramma’s beschikbaar. En iedereen heeft z’n eigen favoriete versie. En ook zijn er zeer veel online programma’s beschikbaar. Wat ik vooral waardeer in The Word is dat ze het principe van Matt. 11:17 trouw zijn gebleven. Naast natuurlijk de enorme, maar dan ook echt enórme, hoeveelheid bijbels, boeken, enz., enz. die er in zitten en/of beschikbaar zijn.

Het aantal gratis alternatieven is helaas niet meer zo groot als 10 tot 20 jaar gelden. Ook hier heeft het “idealisme” plaats moeten maken voor “de schoorsteen moet ook roken”. Een goed alternatief voor The Word is echter het programma E-Sword. Daarnaast zijn er veel (betaalde) alternatieven beschikbaar.

E-sword kunt u downloaden via: http://www.e-sword.net/

Eenvoudig maar krachtig: Unbound Bible Tools

Tot slot is er nog de ‘Unbound Bible Tool’ van Vladimir Rybant. Hij maakt gebruik van de vertalingen welke via het Unbound Bible project worden aangeboden (welke Stg. Yarah ook gebruikt voor haar binnenkort online te brengen Bijbelprogramma) en heeft er een super eenvoudige, maar krachtige, Bijbeltool omheen gemaakt.

De Unbound Bible Tool is te vinden via: http://vladimirrybant.org/index.php?page=bible

Posted in Bijbelstudie | Tagged , , , , , | Comments Off

Alverzoening (verzameling artikelen en studies)

Alverzoening: Tunnelvisie en CirkelredeneringOp facebook reageerde ik op een post van een FB-vriend van me, met een link naar een artikel op deze site. Meteen volgden een aantal reacties waarbij, niet geheel tot mijn verrassing, de standaard argumenten weer van stal werden gehaald. 

In het verleden heb ik een brochure geschreven (2005) over ondermeer deze standaard argumenten en deze, mijns inziens, voldoende weerlegd. Ik zou het nu, bijna 10 jaar later, wellicht anders schrijven. Met name omdat ik een aantal dingen inmiddels verder doorgedacht heb maar desondanks (her)plaats ik het een en ander hier weer omdat de site waar het toen online is gezet er niet meer is.

Een groot deel van onderstaande is ook via de website van de Stg. BTO Yarah te downloaden.

Tot slot zijn er op deze site nog diverse artikelen over verschenen, klik hier voor een ovezicht.

Het probleem met dergelijke opvattingen is dat dit tot een bepaalde (tunnel)visie leidt waarbij een cirkelredenering van toepassing is die niet of nauwelijks te doorbreken is.  Desondanks heb ik gemeend om jarenlang ‘de strijd aan te gaan’ met deze opvatting(en). Omdat het mijns inziens een opvatting is die het Evangelie te kort doet en mensen “met het zicht op de hemel voor eeuwig verloren doet gaan”.

Ik nodig u van harte uit bovenstaande door te nemen. Als u de visie aanhangt dat God een “redder is van ALLE mensen”, ongeacht het feit of ze nu wel of niet geloven in dit leven, wil ik u in het bijzonder uitnodigen dit te lezen en de Here te vragen om met Zijn Geest u de Weg, de Waarheid en het Leven te tonen.

Posted in Bijbelstudie, Varia | Comments Off

Emotie, Wil of Kennis?

Wat is een gezonde basis voor geloof? Bekering als gevolg van Emotie? De Wil? Of op basis van Kennis? John McArthur geeft een uitstekende, Bijbelse, uitleg.


(Engelstalig)

Posted in Bijbelstudie, Preken, Varia | Tagged , , , , , | Comments Off

De boekrol met de zeven zegels

Studie/overdenking over Openbaring 5:1-14

banieren-israelDe Openbaring aan Johannes is één van de moeilijkste boeken in de Bijbel voor veel mensen. Er is geen Bijbelboek waar zoveel verschillende uitleggingen aan worden gegeven. Het is ook een boek waarmee mensen, door er een vreemde uitleg aan te geven, hele vreemde opvattingen de wereld in slingeren.

Een boek als de Openbaring kun je op verschillende manieren bekijken en uitleggen.

Er zijn drie belangrijke scholen of methodes van uitlegging voor wat betreft de manier waarop de symboliek, de beelden en de inhoud van het boek geïnterpreteerd kunnen worden.

Alleen daardoor zijn we, op basis van de bekendste methoden, al snel in conflicterende uitleggingen verzeild geraakt zonder ook nog maar een woord te hébben gelezen of uitgelegd …

In deze overdenking gaan we ondermeer in op de vraag wie de ‘vier dieren’ en de ’24 ousten’ uit Openbaring 5 zijn. 

> Lees verder (Download, PDF)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , | Comments Off

Pinksteren, de Geboorte van de Gemeente

Is het niet bijzonder om te zien dat er in het Oude Testament twéé “eerste dagen der week” waren die niet alleen voor Israël maar óók voor de Gemeente zó’n belangrijke rol spelen? En wat natuurlijk nog veel unieker is: dat we door deze twee feestdagen heen een profetische heenwijzing mogen zien naar Christus Jezus, die volledig vervuld is.

pentecost-061De grondslag van de gemeente, Christus´ opstanding, en het ontstaan  van de gemeente, Pinksteren. Beide op de éérste dag van de week, die dan ook de dag van samenkomst voor de gelovigen is geworden vanaf het éérste begin dat de gemeente bestond, vanaf de éérste dag!

Met Pinksteren gebeurde het voor de Joden ondenkbare.

Het spreken in talen, tegenwoordig vaak ‘tongentaal’ genoemd, zelfs in de moderne Bijbels zo vertaald en daar ook ten onrechte mee gelijkgesteld, had dit doel: de wereld openbaren dat God in Christus Jezus een ieder, IEDEREEN, die Hem aanroept redding wil schenken.

Dat was voor de Joden ondenkbaar. Zij waren het verbondsvolk, zij waren de uitverkorenen. En nu was die ‘uitverkiezing’ voor iedereen toegankelijk? En dan ook nog zonder je te onderwerpen aan de Wet? Daar kon men met zijn verstand niet bij.

> Klik hier om de volledige prediking/verkondiging te lezen (PDF)

Posted in Nieuwe Testament, Preken, Varia | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off

Wij zijn uit God

michelangelo-vinger-GodWie niet weet van het bestaan van vals geld, of weet hoe je het kunt controleren, zal het met graagte aannemen en willen gebruiken – totdat je tegen de lamp loopt er mee en er wordt gezegd: “Dat geld is vals!”

We moeten er voor waken, zo is mijn opvatting, als gemeente en als sprekers om altijd maar het negatieve te benadrukken en ons daar op te richten c.q. in negatieve zin te spreken.

In Kol. 4:6 zegt Paulus dan ook: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos”. – of, zoals de HSV het zegt: “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt” – Het woord dat wij spreken of brengen moet er, om het maar eens naar onze tijd over te zetten: “In gaan als een Big Mac”. Het moet voor mensen zó goed smaken, dat ze er graag een stukje voor omrijden of in de rij gaan staan….

> Lees verder: Wij zijn uit God (1 Joh. 4:1-6. PDF-formaat)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , | Comments Off

Waarom zondigen Christenen?

Zijn Christenen vrij van zonde? Of zondigen ze nog steeds en zoja, waarom? Wat moet je doen, als je “in zonde valt”? 

De afgelopen jaren is het regelmatig aan de orde geweest in de gemeente waar ik toe behoor en op Bijbelstudies:

  1. de vraag of je als Christen ook vergeving voor je zonden moet vragen en in het verlengde daarvan: of een Christen wel kán zondigen, of een Christen dus ‘zondeloos’ is,..
  2. of, als tweede, soms hoor je ook vaak: “We zijn zondaars en we blijven zondaars” – een wat excuserende uitspraak waarmee mensen slecht gedrag eigenlijk willen goedpraten. Ten diepste klinkt hier naar mijn mening in door: “en ik wil/ga er niets aan doen, ik blijf gewoon doorgaan zo”. 

Het grote probleem bij deze vraagstukken is vaak: hoe kijk je naar Gods Woord? Doe je dat vanuit een bepaalde, theologische, vooronderstelling of probeer je het Woord je mening te laten vormen?

Een tijd geleden kreeg ik een email van iemand uit het land en deze broeder schreef mij: “Waarom doe ik toch steeds bepaalde zonden? Ik zou toch geen zonde moeten doen? Maar ik blijf er maar mee strijden!”.

Als je bezig gaat met die vraag: “Waarom Christenen zondigen”, en Gods Woord opent, kom je ook als vanzelf die andere vragen of standpunten tegen.

Bijgaande video/presentatie gaat op deze vraagstukken in.

Posted in Varia | Comments Off

Aanvulling bibliotheek!

Ryrie LibraryEen verjaardag heeft zo zijn voordelen. Zo krijg je dan van sommige mensen wel eens wat geld cadeau en uiteraard besteed ik dat dan weer graag aan boeken.

Zo heb ik de boekenkast (ze zijn nog onderweg…) “aangevuld” met drie mooie nieuwe boeken van Charles Ryrie, eminent Bijbelgeleerde, te weten: Biblical Theology of the New TestamentThe Basis of the Premillennial Faith en The Miracles of Our Lord.

Nu kun je die boeken inderdaad via Amazon aanschaffen, maar ECS Ministries (waar ik ook m’n Bijbelschool-opleiding volg) had een geweldige mooie aanbiedingen die ik niet kon laten voorbij gaan: alle drie boeken samen voor maar US$ 20.–. Met de verzendkosten er bij een mooie budget-vriendelijke aanbieding.

Van Dr. Ryrie heb ik ook de fantastische StudyBible in m’n bezit. Deze gebruik ik regelmatig, naas m’n Scofield (KJV, 1917-editie). Eigenlijk heel erg jammer dat, nog steeds, dit soort Bijbels in Nederland niet beschikbaar zijn. Soms ‘droom’ ik er wel eens van: een Studiebijbel in bijv. de HSV-vertaling met voetnoten van het “Ryrie-kaliber”.. helaas is de markt in Nederland daar waarschijnlijk veel te klein voor.

Over de opleiding gesproken: de laatste tijd heb ik er enerzijds weinig, anderzijds heel véél aan gedaan. De studie-serie David, Koning van Israël is daar de vrucht van. Maar liefst 60 pagina’s A4, in PDF, gratis te downloaden.

Posted in Nieuwe Testament, Oude Testament, Varia | Comments Off