De Betekenis van het Kruis

cross-982103_640Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen – Markus 10:45

Er zijn heel wat mensen die met een kruis om hun hals lopen. Ook veel mensen die helemaal niets met het geloof hebben dragen een kruis. Zo zag ik laatst op internet dat iemand prachtige houten kruizen maakte, schitterend bewerkt. Die verkocht hij via zijn webwinkel. Zijn passie, zoals ze dat noemen, was dan ook niet het Kruis van Christus – maar houtbewerking..

Ook zie je regelmatig mensen die bijvoorbeeld een kruis als tatoeage hebben. Pop- en Rockartiesten lopen ook vaak met een kruis-symbool op hun kleding, op hun hoezen van CD’s of podium-decoratie.

Als Christenen hechten we waarde aan het ‘symbool’. Maar eigenlijk was een kruis niet meer dan een martelwerktuig – een “vloekhout” noemt de Bijbel het zelfs. De Encyclopedie schrijft er dan ook over:

Het kruis is een symbool van schande en vervloeking. Het kruis is dan ook een ‘vloekhout’ dat dood en schande vertegenwoordigt. Het werd gebruikt om mensen de doodstraf te geven.

Toch spreekt de Bijbel regelmatig over het Kruis. Uiteraard! Want het was door de kruisiging dat Christus ter dood werd gebracht. Maar heeft het kruis zelf ook maar enige waarde?

> Lees verder ( download PDF)

Beluisteren? Klik hier onder.

 

Posted in Bijbelstudie, Preken | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De Betekenis van het Kruis

Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies (2)

Gisteravond publiceerde ik een artikeltje onder de titel “Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies”. Wat mij uiteraard op kritiek kwam te staan. Zo was er een mevrouw die schreef, op facebook:

die schrijver is het spoor totaal kwijt en dan ook nog een podium krijgen voor zijn teksten..erg jammer

en verder schreef zij

op internet zijn genoeg filmpjes met duidelijke tekst en uitleg waar het om gaat bij de bloedmanen..zoals van Mark Biltz die is steengoed en kraakhelder

Mark Blitz is één van de “onheilsprofeten” die de bloedmanen-fabeltjes verspreid heeft, naast andere dwalingen overigens. Net als vele anderen. Zo zijn er (maar waarschijnlijk niet lang meer, zie dus deze mirror c.q. screencapture) sites die verkondigden dat “de opname” zou zijn afgelopen nacht. Zoals je in het deeltje onderstaand kunt zien is de voorspelling inmiddels ruim over tijd.

bloedmaan

Zoals ik in eerdere artikeltje al schreef is de opname van de Gemeente van Christus, waar ik persoonlijk in geloof, meermaals voorspeld. Ook de “Wederkomst”. En het “einde der wereld”. Soms op basis van een berekening. Soms op basis van onjuiste uitleg van de Bijbel. Soms op basis van pure speculatie. Zoals nu met de “bloedmanen” het geval was. Soms ook echt wel met goede bedoelingen. Maar helaas heeft de ervaring mij geleerd dat ook in de ‘christelijke wereld’ er veel mensen met niet zulke goede bedoelingen rondlopen.

Commerciële motieven

Maar soms zijn het ook gewoon puur commerciële motieven. Mensen verdienen nu eenmaal geld aan deze zaken. Jarenlang kun je boeken en DVD’s verkopen over zo’n thema. En donaties van je goedgelovige volgelingen “plukken”. En komt je voorspelling niet uit? Ach, niemand die z’n geld zal terug vragen toch..?

Misschien denk je wel “ach kom nou, er zal toch niemand zijn die het voor ‘t geld doet, dat kan echt niet waar zijn – die mevrouw had gelijk, je bent echt het spoor bijster”. Dan vergeet je dat de Here Jezus (!) dit zelf heeft gezegd.

Matteüs 7:15 (NBG51)
Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Roofgierig = roofziek. Uit om te stelen. Dus zij zijn, volgens de Here, wel degelijk uit op geld of andere zaken om te stelen.

Valse profeten?

De Here noemt hen hier ook “valse profeten“. Gisteren had ik nog een gesprekje met een broeder over dit onderwerp. We hadden het er over dat het voorspellen van deze zaken, die niet uitkomen (daar waren wij beide op voorhand van overtuigd), feitelijk valse profetie is. En dat er in gemeenten en kerken véél valse profetie is. Dat daar, bij gebleken valse profetie (zoals ook nu weer) vaak zo weinig tegen ondernomen wordt ook. Er kán ook weinig tegen worden ondernomen.

woman-571715_640Toch ben ik van mening dat je als gemeente of kerk “profetie” kritisch moet toetsen. En als iemand woorden spreekt “namens God” of aanheft met het bekende “zo spreekt de Here” dan doet deze profetie. Wat als blijkt dat dit woorden zijn die niet namens God gesproken zijn? Dat de Here niet namens deze persoon heeft gesproken?

In het Oude Testament maakt God heel duidelijk dat Hij geen valse profeten wenst onder zijn volk, Israël.

Deut. 18 zegt in vers 20-22 het volgende

20 Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. 21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – 22 als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.

En Petrus schrijft aan de Nieuwtestamentische gelovigen in zijn 2e brief

20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

De mensen die beweerden dat de “bloedmanen” een teken van God waren hebben dus niet van Godswege gesproken. Maar wel geclaimd dát zij dat deden of op zijn minst de suggestie gewekt dat zij dat deden.

Hoe herken je valse profeten?

Als eerste natuurlijk doordat hun woord niet uitkomt. Maar dat is achteraf. Op voorhand zijn er ook een aantal kenmerken te zien.

Onderstaande zeven kenmerken zie je bij “valse profeten” als terugkerend patroon

 1. Valse profeten willen mensen behagen
 2. Valse profeten bewaren hun kritiek voor Gods trouwste dienaren
 3. Valse profeten onderwijzen hun eigen wijsheid en visie
 4. Valse profeten missen de kern en focussen zich op kleine details
 5. Valse profeten verbergen hun valse leer achter welsprekende toespraken, wat lijkt op indrukwekkende logica
 6. Valse profeten zijn meer bezig met anderen overtuigen van hun gelijk dan het helpen van anderen
 7. Valse profeten misbruiken hun volgelingen

(lees hier voor een toelichting hier op).

Wat moeten we met valse profeten doen?

In het Oude Testament was de straf voor valse profetie zeer ernstig. Wij leven nu echter in de Genadetijd. Als mensen hoeven wij geen ‘straf uit te delen’. De Here Jezus was duidelijk, Hij is de Persoon die zal oordelen over hen.

Openbaring 22:18-19 (NBG)

18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Maar in Handelingen 13 zien we ook duidelijk dat valse profetie niet getolereerd kan worden en dat Paulus ingrijpt tegen een valse profeet en hem “met blindheid slaat” als (tijdelijke) straf en als beeld van de verblindheid van deze valse profeet en zijn volgelingen.

En ook de Apostel Johannes is duidelijk – we moeten de geesten beproeven die spreken door de mensen (niet: de ménsen, maar de géést die door hen spreekt!). Hoe je dat doet? Ik heb daar de meest bizarre schouwspelen van gezien en gehoord, maar kijk eerst eens naar de zeven criteria en de vraag “komt er uit wat er geprofeteerd is?”. Dan weet je immers óók welke “geest” gesproken heeft?

Valse profeten moet je mijns inziens dus:

 1. terechtwijzen (zie wat Paulus deed);
 2. confronteren met hun dwaalleer, en de gemeente eveneens informeren;
 3. wanneer zij zich niet bekeren: uit de gemeente verwijderen. Immers, zij brengen valse leer onder de vlag van “profetie”

Doen we dit niet, als gelovigen, dan lopen we het risico dat onze gemeenten en kerken besmet en besmeurd worden door dwalingen die, uiteindelijk, een gemeente ten onder laat gaan.

2 Petrus 3

17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

Laten we ons dus focussen op het opwassen (= groeien) in genade en kennis van de Here Jezus en ons niet laten meeslepen door elke wind van leer!

Posted in Bijbelstudie, Varia | Tagged , , , , | Comments Off on Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies (2)

Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies

Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies. Je ziet steeds vaker berichten langskomen en zeker nu er vannacht weer een ´bloedmaan´ is te zien. Aanleiding was een boek, in Amerika. De Bloedmanen zouden een “teken” zijn van “de eindtijd”. Ook Nederlandse schrijvers suggereren dat er een “mogelijk verband” zou zijn tussen de bloedmanen en de Bijbelse ‘tekenen’ van de eindtijd.

composite-717916_640

Maar, is dat inderdaad zo? Iedereen die een beetje nuchter staat in het (Christelijk) geloof weet dat het niet zo is. Zeker niet als je de feiten kent.

Maar sommige sites, zoals Xandernieuws en anderen die kennelijk toch veel gelezen én geloofd worden door Christenen, lusten er wel pap van en blijven maar doorgaan met de onzin verhalen. Dat zijn het namelijk. Onzin-verhalen. Blader eens door de blog van Aantekeningen bij de Bijbel, daar wordt het onderwerp bloedmanen en de verschijningsfrequentie er van besproken. Ze komen véél vaker voor dan de Amerikaanse schrijvers, en ook de schrijvers van het boek Wake Up, u willen doen laten geloven. Zo schrijven zij:

.. in 2014 en 2015 zijn er dus 5 verschijnselen op speciale dagen op Gods Kalender, voor wie er op wil letten. Is het 100% zeker dat deze tekenen ons iets te zeggen hebben? Nee! Is het mogelijk? Jazeker!“..

Alleen de uitdrukking “Gods Kalender” al doet mij verbaasd kijken. Waar is die kalender? Hoe kunnen wij die raadplegen? Spreekt de Bijbel daar over? Welnee!

Tekenen en wonderen?

Tekenen en wonderen. Mensen zijn er gek op. Het verbaast mij dat we in een tijd waarin de massa claimt niet meer gelovig te zijn, de Bijbel als sprookjesboek afdoet, toch achter de meest aparte onzin en bijgeloof aan blijven lopen.

spirit-630024_640Geesten raadplegen (waarom wel in ‘geesten’ geloven en niet in God, immers “God is geest” zegt Johannes 4:24). Aluminium hoedjes tegen “hersengolven”. Chemtrails.

We geloven álles. En tegelijk ook “niets”. Nouja, of “iets”. We geloven wel dat er “iets” is. Zodat we in elk geval “gedekt zijn” mocht blijken dat er toch “iets” was.

De Vijgeboom en meer “tekenen”…

In 1988 was er een flinke hype gaande. Israël bestond 40 jaar. Dat was “een generatie” en had Jezus niet gezegd dat als de vijgeboom weer zou uitspruiten dat dan het einde er zou zijn? Dat we moesten letten daar op? Maar zoals ik hier al aangetoond heb, is dat een onjuiste uitlegging. De Vijgeboom is helemaal geen beeld van Israël.

Daarna kwamen er nog meer voorspellingen. Er zijn al heel wat data genoemd waarop “de wereld vergaat” of “Jezus terugkomt” of “de opname gaat komen”.

Laat je niet ‘misleiden’

In 1988, ik was toen nog vrij jong, maakte ik al bezwaar tegen de “opname gekte” die er heerste. Sommigen konden zich maar moeilijk vinden in mijn verzet er tegen, .. maar ik had daar een hele goede, Bijbelse, reden voor.

2 Tess. 2 (NBG-vertaling) zegt namelijk het volgende:

1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Lees goed wat er staat: “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook…” waarom niet? Hoezo niet? Omdat er één ding éérst moet gebeuren: “eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren [..] zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is“.

Paulus schrijft dit aan broeders en zusters, aan gelovigen. Veel mensen claimen dat de volgende verzen (7,8), waarin we lezen “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren” zouden slaan op de Opname van de Gemeente.

Men stelt: “De weerhouder is de Heilige Geest, en die is weg zodra de opname is geweest en dán zal de antichrist zich openbaren”. Ik weet niet hoe lastig lezen is voor mensen. Kennelijk héél lastig. Want wat staat er nou in de verzen er voor? Paulus schrijft toch aan de gelovigen dat ze moeten “wachten”? Met andere woorden zij zullen zien dat de tegenstander van God zich openbaren zal en dán zal “het einde zijn”.

Dat is schrikken!

Dat is even flink schrikken voor veel mensen… veel gelovigen denken namelijk dat straks op een bepaald moment “opeens” alle gelovigen weg zijn en daarna “de hel losbreekt”. Nee, beste lezers. Dat is niet zo. De hel is al losgebroken. Immers, dat lezen we hier al: “het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking“. En wie kijkt naar alle oorlogen, vluchtelingenstromen, geweld, ellende, enz, enz. zal niet anders kunnen concluderen dan dat voor het overgrote deel van de mensheid geldt dat het leven op aarde een hel is. Dat was toen al zo – en dat is nog steeds zo.

Hier in het (vrije) westen genieten we nog een zekere mate van vrijheid, luxe en weelde. En kunnen we ons druk maken om het verschijnen van “bloedmanen” (ik ga vannacht overigens kijken denk ik). En daar allerlei absurde conclusies aan verbinden.

Maar bedenk, het voegt niets toe. Het is on-Bijbels, feitelijk onjuist, en heeft niets maar dan ook niets met geloven te maken. Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies.. ik wordt er een beetje moe van langzamerhand. We kunnen beter letten op de échte tekenen van deze tijd. En die zijn er meer dan voldoende. Zoals ik al noemde, oorlogen, vluchtelingen, ziekten, aardbevingen/natuurrampen. De Here Jezus was in Matteüs 24 duidelijk genoeg er over.

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. [..] 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [..] 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Blijf nuchter, waakzaam (= wakker). Laat je niet gek maken. De auteurs van Wake Up, en vele anderen, claimenIs het 100% zeker dat deze tekenen ons iets te zeggen hebben? Nee! Is het mogelijk? Jazeker!“.

Zoals u uit bovenstaande zult begrijpen zeg ik “het is 100% onmogelijk“. Maak u alstublieft niet druk over dit soort verschijnselen. Zeker, ze zijn bijzonder. Maar het zijn in geen énkel opzicht “Bijbelse tekenen”. En mensen die claimen “Gods Kalender” te kennen gaan ver buiten hun boekje. Want de Here Jezus zélf kende niet eens de “dag noch het uur”. Alléén onze Hemelse Vader kent deze “kalender”.

In plaats van u druk of zorgen te maken kunt u beter liever (eventueel) de wekker zetten, de (foto)camera eventueel mee nemen en genieten van een mooi natuurverschijnsel vannacht!

>> Lees hier het vervolg…

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament, Varia | Tagged , , , , , , | Comments Off on Bloedmanen, aluminium hoedjes en eindtijdgekkies

Ik geloof niet in de Tandarts

In het verlengde van m’n eerdere artikel over de vraag “Als God bestaat”, een korte video die veel duidelijk maakt! “Ik geloof niet in de tandarts …”

 

Posted in Varia | Tagged , , , , | Comments Off on Ik geloof niet in de Tandarts

Als God bestaat, waarom…?

michelangelo-vinger-GodHet is één van de meest gehoorde ‘tegenwerpingen’ van het Christelijke geloof: “Als God dan bestaat, wáárom….?” en dan volgen vaak vragen als: “Staat hij toe dat er mensen onschuldig sterven?”, “Is er oorlog in deze wereld”, “Zorgt Hij niet dat alle mensen gewoon van elkaar houden”, “Is er dan honger”.. “Was er een holocaust”? En ga zo maar door. Wat hebben we daar op te zeggen? Als God bestaat, waarom…?

Je kunt die vraag vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Theologisch en filosofisch. En eigenlijk is de vraag helemaal geen vraag maar meer een bewering of claim: er is zoveel slechts in deze wereld, dan kan er van een Goede God geen sprake zijn.

Met andere woorden: de vraag is niet anders dan een ontkenning van het bestaan van God, gevat in een tegenwerping in vraagstelling.

Ik pretendeer niet op deze vraag of tegenwerping een definitief antwoord te hebben. Vooropgesteld, dat zal duidelijk zijn, ik geloof in God. In “de God van Israël”, JHWH. Maar hoe kan ik dan leven met die vragen? Wat is mijn, zijn mijn, antwoord(en) er op?

Omnipresent (Alom aanwezig) of Omnipotent (almachtig)?

Er zijn verschillende benaderingen. Recent werd de Amerikaanse radiopresentator Michael Savage hier naar gevraagd. Ik citeer van zijn website zijn antwoord:

After a conversation with a caller about God, Satan and the evil in the world, Dr. Savage shared his personal religious views with his audience.

“What is God waiting for?” Savage wondered. Is He watching the world burn before He does anything? If you want to bring up God and Satan, let’s go for it. I’ve thought about it my whole life.

How does God permit a school bus full of Christian children to go off a cliff and all the children on the bus die? Where was God? How did God stand by while Jewish children were being tortured to death in front of their mothers and then thrown into an oven? Where was God then?

I actually believe that God has no effect on a moment-by-moment basis or a person-by-person basis. If I did, then I’d have to stop believing in God. If I were to believe that God controlled everything on earth, then I’d have to believe that God is evil. I believe God is not omnipotent. He is omnipresent. That’s what saved me from atheism. (bron)

Met andere woorden: Savage stelt dat hij geloof in een alomtegenwoordige, een overal aanwezige, God die alles ziet en weet, maar niet in een almachtige God, die alles wat er in deze wereld gebeurt onder controle heeft of houdt.

Christenen vallen nogal eens over een dergelijk antwoord! De “Almacht van God” betwijfelen? Hoe durft Savage! Op sommige sites werd hij direct “gefileerd”. Want God, zo geloven Christenen over het algemeen, is “Almachtig”. En daar, aan dat idee, mag je niet aan komen,….

Morele wet?

Voor ik hier op verder ga, een ander standpunt of reactie.

Rodin le penseur“If God exists, why is there so much evil in the world?”
* Well, if you believe in ‘evil’, you believe in ‘good’.
* If you believe in good and evil, you believe in a moral law.
* If you believe in a moral law, you need a moral law Giver i.e. God.
* But if there’s no moral law Giver, there’s no moral law.
* And if there’s no moral law, there’s no good and evil.
* And if there’s no evil… well then, what’s your question?

Met andere woorden, geloof je dat er ‘goed en slecht’ is in de wereld, dan geloof je in een ‘morele wet’ en als er een ‘morele wet’ is, dan is er een Wetgever: God.  Als er géén morele wet is, is er géén goed en kwaad,.. waarom dan de vraag gesteld? Die heeft dan geen grond…

Hoewel er een kern van waarheid in zit is het natuurlijk wel wat kort door de bocht; een tegenwerping kan dan zijn: we hebben als mensen nu eenmaal over de loop van miljoenen jaren met elkaar een set van morele waarden ontwikkeld waar we het met elkaar over eens zijn geworden en die gedefinieerd als ‘goed en kwaad’.

Een definitief antwoord is dit dus zeker niet, maar dat er voor een morele wet een grondlegging moet zijn, een uitgangspunt moet zijn gedefinieerd ooit door iets of iemand, is helemaal niet zo’n rare gedachte.

Kan God ophoepelen?

Nog een antwoord die ik een keer las op de vraag “Als God bestaat, waarom…?” is van de hand van de dochter van de bekende Evangelist Billy Graham, Anne Graham Lotz. In essentie komt haar antwoord hier op neer:

“..er is kwaad in deze wereld omdat God zich terug getrokken heeft uit deze wereld. Waarom heeft Hij dat gedaan? Omdat wij, de mensheid, Hem hebben gezegd op te hoepelen – we willen Hem niet meer, we accepteren Hem niet. Als wij Hem wel zouden volgen, zou er geen kwaad zijn” (vrij naar Anne Graham Lotz).

Mensen denken God ter verantwoording te kunnen roepen voor het kwaad dat zij zelf aanrichten. Mensen, want dát is de essentie, doen zelf kwaad. Oorlogen, hongersnoden, natuurrampen (bijv. door delfstofwinning, ontbossing e.d) en veel andere ellende in deze wereld, is te wijten aan het gedrag van mensen!

Dat is het gevolg van het feit dat mensen zelf de keuze(s) maken om slecht te doen en de eerder genoemde (morele) wet weigeren te volgen.

Maar waarom houdt God dat dan niet tegen?

Dan kan de volgende vraag zijn, en die wordt ook vaak gesteld, “Waarom houdt God dat dan niet tegen? Waarom kan Hij, als Almachtige, dan niet zorgen dat mensen dat niet doen?”.

row-655820_640Het antwoord is mijns inziens: dat kan Hij. Hoe zou Hij, die de Hemel en de Aarde, zo geloof ik, geschapen heeft niet in staat zijn dat te doen? Echter, dat zou vereisen dat mensen een soort van ‘robots’ zouden worden. Dan zouden we hier als marionetten leven. Zonder eigen verantwoordelijkheid, zonder eigen wil, zonder… een leven!

Dan zouden we ofwel bij elke stap die we deden, bij elke verkeerde uitspraak (vloek, leugen, enz) moeten “vrezen voor ons leven” omdat dan het oordeel over ons zou komen. Of we zouden dan niet meer dan een paar speelgoedjes zijn voor God. Goed gedresseerde aapjes die precies doen wat ze gezegd wordt. Als een hond die door zijn baas rond gecommandeerd wordt en een tik over de neus krijgt als hij niet luistert en een beloning als hij wel doet wat zijn baasje wil…

Is dat het leven wat we zouden willen hebben? Dat is toch géén leven? Als christenen geloven we dan ook dat we, als mensen, zo niet gemaakt zijn maar gemaakt zijn met een ‘vrije wil’, om zelf keuzes te maken. En dat die keuzes soms ook leiden tot slechte keuzes, het doen van slechte dingen..

De Almachtige? 

Ja, maar, ..!! “God is toch, volgens de christenen, De Almachtige,… wáárom dan..?”. Hij kan dan toch, als dat zo is, dat toch wel voorkomen allemaal?

Je vraag impliceert dat je niet gelooft in God. Dat je niet in Hem wilt geloven omdat je vindt dat je bent verexcuseert aangezien Hij kennelijk niet De Almachtige is zoals jij denkt dat een Almachtige zou moeten functioneren. En kennelijk aanneemt dat Hij daarom ook geen macht heeft over jou en niet de Persoon is die voor jou
(a) bepaalt hoe jij moet leven (morele wet) en
(b) al helemaal niet bij machte is te bepalen wat er na dit leven met jou gebeurt.

Dat mag je vinden van mij. Dit betekent dat jij, in mijn optiek, je verloren toestand kennelijk prefereert boven een leven met God.

God ter verantwoording roepen?

Maar laat ik nu eens een wedervraag stellen: als je niet gelooft in God, leg me dan eens uit .. hoe is het kwaad dán in de wereld gekomen?

terrorist-607711_640

Dat is namelijk iets waar iedereen het over eens is: er is ontzettend veel kwaad en slechtheid in deze wereld.

Op dit moment actueel: de barbaren van IS(is). Het wereldwijde terrorisme, oorlogen, aanslagen, geweld — ook hier. Maar ook: een conducteur die neergestoken wordt als hij een kaartje controleert. Mensen die verkracht worden, vermoord,.. ook in ons land. Er is onnoemelijk veel groot, en klein, leed.

Hoe is dat kwaad in de wereld gekomen? Waar komt dat vandaan, hoe kan het dat mensen zó slecht en verdorven zijn, geworden zijn. Dat we zijn verworden, geëvolueerd zo je wilt, tot een stel beesten en de degeneratie alleen maar verder lijkt te gaan? Dat het ons kennelijk totaal niet interesseert – op een paar idealisten na – dat miljoenen mensen letterlijk creperen van de honger? Er sterven bijna zes miljoen kinderen per jaar van de honger.

En, .. als je dan niet gelooft in God omdat Hij “er niets aan doet” dat wij mensen zo’n stelletje egoïstische hufters zijn… Als er dan géén God is, … wie is er dan verantwoordelijk?

Maar bovenal: hoe denk je als mens God ter verantwoording te kunnen roepen voor het feit dat Hij “er niets aan doet” terwijl jij Hem niet eens erkent, niet in Hem gelooft?

Je geeft geen antwoord!

Oke, .. ik ben dus nog steeds het antwoord schuldig op de vraag “Als God dan bestaat, waarom laat Hij dit allemaal toe?”

Zoals je hiervoor kunt lezen zijn er een aantal redenen voorbij gekomen:

 • het meeste leed op deze wereld is leed door mensen aangericht – direct of indirect;
 • de mens heeft een vrije wil;
 • de mens kiest er zelf voor om slechte keuzes te maken;
 • de mens verwerpt de Morele Wet en haar ‘wetgever’;

Als de mens zou leven naar de Morele Wet van God zou er dus geen slechtheid zijn op deze wereld!

Maar hoe zit het dan met andere zaken zoals natuurrampen, hongersnoden en dergelijke? Ook hierin heeft de mens een grote verantwoordelijkheid:

 • winning van fossiele brandstoffen;
 • ontbossing;
 • uitputting van de aarde (grondstoffen);
 • oneerlijke verdeling van voedsel;
 • milieu-vervuiling (kerncentrales, opwarming van de aarde ea.);
 • kolonisatie (voorbijgaande eeuwen);
 • …. (enz)

Er is bijvoorbeeld op deze wereld potentieel voldoende voedsel om 1,5x de huidige wereldbevolking te voeden. Echter, uit marketing-overwegingen (!) wordt voedsel ‘doorgedraaid’ oftewel weggegooid. Dat dit op jaarbasis bijna zes miljoen kinderen het leven kost, interesseert niemand blijkbaar.

En ook hier geldt, nogmaals: als je niet gelooft in God, hoe verklaar je het dan allemaal? Want dat is eigenlijk dé vraag die je dan wel verplicht bent te beantwoorden – als God niet bestaat, wat is dán de oorzaak van alles?

colosseum-517987_640

Natuurlijk blijven er zaken over die vanuit de natuur zelf komen. Een tsunami. Een aarbeving. Een vulkaan die uitbarst. Wie de feiten kent weet dat dit toeneemt. Dat komt omdat de aarde ‘op raakt’. De Club van Rome heeft in de jaren ’70 al laten weten dat als we zo doorgaan de aarde op een dag onleefbaar wordt – dus ook hier toch weer een stuk eigen verantwoordelijkheid van de mens(heid).

Daarnaast is in de Bijbel al voorzegd dat op een zeker moment dit wel móet gebeuren. Niet dat God het zo wil, maar het is nu eenmaal een feit dat de zaak ‘eindig’ is – door de mens.

Dus je legt de schuld bij … mij?

Ja. De schuld voor de slechtheid in deze wereld, voor nagenoeg alle natuurrampen, hongersnood, oorlogen, dood en verderf.. het is terug te voeren naar de mens zelf. De opstand van de mens tegen God.

In het scheppingsverhaal lezen we er al over – het verhaal gaat over de eerste mens, Adam, en zijn vrouw. Sommigen nemen dit niet letterlijk. Maar, of je dit nu symbolisch opvat of niet – de boodschap die Mozes (die het verhaal op schrift zette) in het verhaal overbrengt is deze: de mens weigert God, en Zijn Morele Wet, te gehoorzamen. Door die ongehoorzaamheid aan God is de ellende in de wereld gekomen. Dat is: zonde.

Het doel dat God had gesteld voor de mens, een gelukkig leven hier op aarde voor Zijn Creatie (de Mens) in harmonie met elkaar maar bovenal met Hem, is door de ongehoorzaamheid (de zonde) van de mens op niets uitgelopen. Dat is een keuze geweest van de toenmalige mens.

guiltyEchter, .. daar wilde God het niet bij laten zitten. Hij riep de mensheid meerdere malen tot zich terug. Uiteindelijk kwam Jezus naar deze wereld, in een ultieme uiting van Liefde van Godswege, en heeft de mens een weg terug naar God gewezen. Ook Hij werd door de (toenmalige) mensheid verworpen.

Alles komt neer op het volgende antwoord:

“God hééft er wat aan gedaan, alleen de mensheid wil die oplossing niet accepteren”.

Hierin is God de Almachtig God gebleken: Hij hééft een oplossing gegeven. Het is aan ons, als mensheid, die oplossing te accepteren. Dat betekent dus inderdaad de Boodschap van Christus Jezus aanvaarden en door Hem weer tot God te gaan. Tot zolang wij, jij en ik, dat niet doen zijn wij “guilty as charged” en de schuld afschuiven op een ander (God) gaat niet aan! Dat kan helemaal niet want die schuld hééft Hij, in Christus Jezus, al op zich genomen terwijl Jezus er niet eens schuldig aan was!

Neem je verantwoording!

Neem daarom vandaag nog je verantwoording. Kies voor een leven met God! Stop er mee Hem de schuld te geven voor iets wat jij zelf, wij zelf, als mensen veroorzaakt hebben en nog elke dag veroorzaken. Zie eerder. We láten het gebeuren dat mensen sterven van de honger. We láten het gebeuren dat er nog steeds wapens gemaakt en verkocht worden. We doen anderen leed aan..! Dat is wat we doen: een wereld die één grote ellende is. Oftewel: we doen ‘zonde’. Zonde tegen elkaar. Zonde tegen God. Zo had Hij het niet bedoeld voor ons.

Deze wereld is reddeloos verloren inmiddels – er is geen houden meer aan. Daarom richt God zich op de mens, de persoon, zelf. Al sinds de kruisdood van Jezus. We hebben de mogelijkheid gekregen om als mens een keuze te maken om ons weer met God te verzoenen.

Je kunt daarover met God in gesprek gaan door te ‘bidden’. Sluit je ogen, en praat met Hem. Een voorbeeld van zo’n gebed vind je hier onder.

Lieve Here God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonde.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U. Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden. Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
Amen.

Wil je graag verder praten (corresponderen per mail) hier over, neem dan eventueel contact met mij op (klik hier). Wil je graag meer weten over geloof, de Bijbel, de boodschap van Jezus, lees dan de ‘lessen’ eens door die je hier kunt vinden.

_____

Aanvulling

Via social media kwamen een aantal reacties binnen op dit artikel. De meeste helaas niet erg inhoudelijk. Eén, inhoudelijke reactie, wil ik graag hier doorgeven en ook mijn antwoord er op.

Natuurlijk kunnen we zeggen dat de mens verantwoordelijk is voor het meeste kwaad en natuurlijk kunnen we zeggen dat we hierdoor merken dat er een morele wet is en natuurlijk klopt dat, maar bij mijn weten kan een mens weinig aan de meeste tsunami’s, tornado’s, vulkaanuitbarstingen enz. doen. Ook hier hebben we soms invloed, maar het neemt niet weg dat hier ook vaak niets aan te doen is.

Antwoord:

Dat zou je denken. Maar er zijn twee redenen waarom we wel degelijk alles (!) aan de mens c.q. de mensheid toe kunnen schrijven.

 1. Vanuit Bijbels oogpunt bezien: de “zondeval”. Daardoor ligt de hele wereld onder de vloek. Was de mens niet in opstand tegen God, dan zouden we nu in `het vrederijk´ leven c.q. de paradijselijke toestand. En dan zou de wereld zelf dus wel degelijk anders zijn. Nu ligt, Bijbels gezien, alles onder de vloek besloten en is daarmee eindig en komt tot een einde. En we versnellen als mens dat einde alleen maar door ons gedrag.
 2. Praktisch gezien: de gevolgen van ons gedrag, bijv. als er dan een tropische storm komt, vallen er onnoemelijk veel “overbodige slachtoffers” door de ontbossing. vgl. bijv. dit artikel maar eens http://vorige.nrc.nl/scholieren/article1606201.ece

 

Posted in Varia | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Als God bestaat, waarom…?