Alverzoening (verzameling artikelen en studies)

Alverzoening: Tunnelvisie en CirkelredeneringOp facebook reageerde ik op een post van een FB-vriend van me, met een link naar een artikel op deze site. Meteen volgden een aantal reacties waarbij, niet geheel tot mijn verrassing, de standaard argumenten weer van stal werden gehaald. 

In het verleden heb ik een brochure geschreven (2005) over ondermeer deze standaard argumenten en deze, mijns inziens, voldoende weerlegd. Ik zou het nu, bijna 10 jaar later, wellicht anders schrijven. Met name omdat ik een aantal dingen inmiddels verder doorgedacht heb maar desondanks (her)plaats ik het een en ander hier weer omdat de site waar het toen online is gezet er niet meer is.

Een groot deel van onderstaande is ook via de website van de Stg. BTO Yarah te downloaden.

Tot slot zijn er op deze site nog diverse artikelen over verschenen, klik hier voor een ovezicht.

Het probleem met dergelijke opvattingen is dat dit tot een bepaalde (tunnel)visie leidt waarbij een cirkelredenering van toepassing is die niet of nauwelijks te doorbreken is.  Desondanks heb ik gemeend om jarenlang ‘de strijd aan te gaan’ met deze opvatting(en). Omdat het mijns inziens een opvatting is die het Evangelie te kort doet en mensen “met het zicht op de hemel voor eeuwig verloren doet gaan”.

Ik nodig u van harte uit bovenstaande door te nemen. Als u de visie aanhangt dat God een “redder is van ALLE mensen”, ongeacht het feit of ze nu wel of niet geloven in dit leven, wil ik u in het bijzonder uitnodigen dit te lezen en de Here te vragen om met Zijn Geest u de Weg, de Waarheid en het Leven te tonen.

Posted in Bijbelstudie, Varia | Comments Off

Emotie, Wil of Kennis?

Wat is een gezonde basis voor geloof? Bekering als gevolg van Emotie? De Wil? Of op basis van Kennis? John McArthur geeft een uitstekende, Bijbelse, uitleg.


(Engelstalig)

Posted in Bijbelstudie, Preken, Varia | Tagged , , , , , | Comments Off

De boekrol met de zeven zegels

Studie/overdenking over Openbaring 5:1-14

banieren-israelDe Openbaring aan Johannes is één van de moeilijkste boeken in de Bijbel voor veel mensen. Er is geen Bijbelboek waar zoveel verschillende uitleggingen aan worden gegeven. Het is ook een boek waarmee mensen, door er een vreemde uitleg aan te geven, hele vreemde opvattingen de wereld in slingeren.

Een boek als de Openbaring kun je op verschillende manieren bekijken en uitleggen.

Er zijn drie belangrijke scholen of methodes van uitlegging voor wat betreft de manier waarop de symboliek, de beelden en de inhoud van het boek geïnterpreteerd kunnen worden.

Alleen daardoor zijn we, op basis van de bekendste methoden, al snel in conflicterende uitleggingen verzeild geraakt zonder ook nog maar een woord te hébben gelezen of uitgelegd …

In deze overdenking gaan we ondermeer in op de vraag wie de ‘vier dieren’ en de ’24 ousten’ uit Openbaring 5 zijn. 

> Lees verder (Download, PDF)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , | Comments Off

Pinksteren, de Geboorte van de Gemeente

Is het niet bijzonder om te zien dat er in het Oude Testament twéé “eerste dagen der week” waren die niet alleen voor Israël maar óók voor de Gemeente zó’n belangrijke rol spelen? En wat natuurlijk nog veel unieker is: dat we door deze twee feestdagen heen een profetische heenwijzing mogen zien naar Christus Jezus, die volledig vervuld is.

pentecost-061De grondslag van de gemeente, Christus´ opstanding, en het ontstaan  van de gemeente, Pinksteren. Beide op de éérste dag van de week, die dan ook de dag van samenkomst voor de gelovigen is geworden vanaf het éérste begin dat de gemeente bestond, vanaf de éérste dag!

Met Pinksteren gebeurde het voor de Joden ondenkbare.

Het spreken in talen, tegenwoordig vaak ‘tongentaal’ genoemd, zelfs in de moderne Bijbels zo vertaald en daar ook ten onrechte mee gelijkgesteld, had dit doel: de wereld openbaren dat God in Christus Jezus een ieder, IEDEREEN, die Hem aanroept redding wil schenken.

Dat was voor de Joden ondenkbaar. Zij waren het verbondsvolk, zij waren de uitverkorenen. En nu was die ‘uitverkiezing’ voor iedereen toegankelijk? En dan ook nog zonder je te onderwerpen aan de Wet? Daar kon men met zijn verstand niet bij.

> Klik hier om de volledige prediking/verkondiging te lezen (PDF)

Posted in Nieuwe Testament, Preken, Varia | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off

Wij zijn uit God

michelangelo-vinger-GodWie niet weet van het bestaan van vals geld, of weet hoe je het kunt controleren, zal het met graagte aannemen en willen gebruiken – totdat je tegen de lamp loopt er mee en er wordt gezegd: “Dat geld is vals!”

We moeten er voor waken, zo is mijn opvatting, als gemeente en als sprekers om altijd maar het negatieve te benadrukken en ons daar op te richten c.q. in negatieve zin te spreken.

In Kol. 4:6 zegt Paulus dan ook: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos”. – of, zoals de HSV het zegt: “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt” – Het woord dat wij spreken of brengen moet er, om het maar eens naar onze tijd over te zetten: “In gaan als een Big Mac”. Het moet voor mensen zó goed smaken, dat ze er graag een stukje voor omrijden of in de rij gaan staan….

> Lees verder: Wij zijn uit God (1 Joh. 4:1-6. PDF-formaat)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , | Comments Off

Waarom zondigen Christenen?

Zijn Christenen vrij van zonde? Of zondigen ze nog steeds en zoja, waarom? Wat moet je doen, als je “in zonde valt”? 

De afgelopen jaren is het regelmatig aan de orde geweest in de gemeente waar ik toe behoor en op Bijbelstudies:

  1. de vraag of je als Christen ook vergeving voor je zonden moet vragen en in het verlengde daarvan: of een Christen wel kán zondigen, of een Christen dus ‘zondeloos’ is,..
  2. of, als tweede, soms hoor je ook vaak: “We zijn zondaars en we blijven zondaars” – een wat excuserende uitspraak waarmee mensen slecht gedrag eigenlijk willen goedpraten. Ten diepste klinkt hier naar mijn mening in door: “en ik wil/ga er niets aan doen, ik blijf gewoon doorgaan zo”. 

Het grote probleem bij deze vraagstukken is vaak: hoe kijk je naar Gods Woord? Doe je dat vanuit een bepaalde, theologische, vooronderstelling of probeer je het Woord je mening te laten vormen?

Een tijd geleden kreeg ik een email van iemand uit het land en deze broeder schreef mij: “Waarom doe ik toch steeds bepaalde zonden? Ik zou toch geen zonde moeten doen? Maar ik blijf er maar mee strijden!”.

Als je bezig gaat met die vraag: “Waarom Christenen zondigen”, en Gods Woord opent, kom je ook als vanzelf die andere vragen of standpunten tegen.

Bijgaande video/presentatie gaat op deze vraagstukken in.

Posted in Varia | Comments Off

Aanvulling bibliotheek!

Ryrie LibraryEen verjaardag heeft zo zijn voordelen. Zo krijg je dan van sommige mensen wel eens wat geld cadeau en uiteraard besteed ik dat dan weer graag aan boeken.

Zo heb ik de boekenkast (ze zijn nog onderweg…) “aangevuld” met drie mooie nieuwe boeken van Charles Ryrie, eminent Bijbelgeleerde, te weten: Biblical Theology of the New TestamentThe Basis of the Premillennial Faith en The Miracles of Our Lord.

Nu kun je die boeken inderdaad via Amazon aanschaffen, maar ECS Ministries (waar ik ook m’n Bijbelschool-opleiding volg) had een geweldige mooie aanbiedingen die ik niet kon laten voorbij gaan: alle drie boeken samen voor maar US$ 20.–. Met de verzendkosten er bij een mooie budget-vriendelijke aanbieding.

Van Dr. Ryrie heb ik ook de fantastische StudyBible in m’n bezit. Deze gebruik ik regelmatig, naas m’n Scofield (KJV, 1917-editie). Eigenlijk heel erg jammer dat, nog steeds, dit soort Bijbels in Nederland niet beschikbaar zijn. Soms ‘droom’ ik er wel eens van: een Studiebijbel in bijv. de HSV-vertaling met voetnoten van het “Ryrie-kaliber”.. helaas is de markt in Nederland daar waarschijnlijk veel te klein voor.

Over de opleiding gesproken: de laatste tijd heb ik er enerzijds weinig, anderzijds heel véél aan gedaan. De studie-serie David, Koning van Israël is daar de vrucht van. Maar liefst 60 pagina’s A4, in PDF, gratis te downloaden.

Posted in Nieuwe Testament, Oude Testament, Varia | Comments Off

Werken en Vrucht (Galaten 5)

Galaten 5 – werken en vrucht Vrucht van de Geest - Galaten 5Een ‘prediking’ of woordverkondiging over Galaten 5:13-26. De werken van de mens versus de Vrucht van de Geest. Een beschouwing van de tegenstelling tussen wat de mens doet, de vrucht op het menselijke zijn, en wat God bewerkt door Zijn Liefde, de Vrucht van de Geest.

Veel mensen denken dat de Vrucht van de Geest feitelijk een ‘meervoud’ is, maar deze prediking laat zien dat het maar één vrucht is, in meerdere vormen en wat dit voor ons als mensen betekent in het kader van het Eeuwige Leven.

> Klik hier voor de download, PDF-formaat.

Nb. in deze prediking wordt ook aandacht besteed aan het woord ‘aionos’ – zie voor meer informatie/een woordstudie hierover dit artikel.

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , | Comments Off

Statistieken van deze site

Ik houd van cijfertjes. Helemaal van statistieken. Website statistieken met name. Want, het laat zien of mensen interesse hebben in wat je online zet. Bij mijn persoonlijk blogs, waaronder deze, kijk ik er overigens minder vaak naar dan mijn zakelijke websites. Dat is logisch, want die moeten voorzien in (een gedeelte van) mijn levensonderhoud.

Maar ook op deze website wordt bijgehouden hoe vaak deze bezocht wordt. En dan krijg je leuke grafiekjes zoals onderstaande.

bijbelschool_hits

Nu zegt dat nog niet zoveel natuurlijk. Maar wel als ik vertel dat dat 9.553 unieke bezoekers per jaar zijn in 2013 en deze bezoekers (U dus, onder andere!) 36.197 bezoekjes hebben gebracht aan deze bescheiden website.

En daar wil ik U hartelijk voor bedanken. Want het geeft mij ‘frisse moed’ om er lekker mee door te gaan! Onder andere door weer eens een nieuwe lay-out te implementeren. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de inhoud en dit is en blijft ‘ongewijzigd’.

Posted in Varia | Comments Off

David, Koning van Israël


Gratis Bibjelstudie over David, Koning van Israël
De afgelopen maanden hebben we tijdens de Bijbelstudie-avonden in Leek (Groningen) een gedeelte van het leven van David bestudeerd. Deze Bijbelstudie is nu afgerond en daarom als gratis download hier verkrijgbaar.

In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.

We gaan door diverse hoofdstukken van 1 en 2 Samuël heen maar ook andere Bijbelgedeeltes worden uiteraard bestudeerd alsmede diverse buiten-Bijbelse bronnen zoals archeologische vondsten.

Download (PDF, 60 pagina’s a4)

 

Posted in Bijbelstudie, Oude Testament | Tagged , , , , | Comments Off