Tag: David

David, Koning van Israël


Gratis Bibjelstudie over David, Koning van Israël
De afgelopen maanden hebben we tijdens de Bijbelstudie-avonden in Leek (Groningen) een gedeelte van het leven van David bestudeerd. Deze Bijbelstudie is nu afgerond en daarom als gratis download hier verkrijgbaar.

In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.

We gaan door diverse hoofdstukken van 1 en 2 Samuël heen maar ook andere Bijbelgedeeltes worden uiteraard bestudeerd alsmede diverse buiten-Bijbelse bronnen zoals archeologische vondsten.

Download (PDF, 60 pagina’s a4)

 

De Lofzang van David

Prediking, EBG Leek, 27-12-2009

 • 1 Kronieken 15:1-3, 15:25-16:3
 • 1 Kronieken 16:7-36

Wij denken, net als David, nog altijd te kunnen bepalen hoe wij God, de Here, moeten ontvangen. Wij denken dat we één groot feest met alle toeters en bellen moeten organiseren.. is dat omdat God daarmee een plezier gedaan wordt? Of,… plezieren we ons zelf daar mee?

Hoe wil Christus ontvángen worden door ons. Hij die de “stervlings zaligst goed”(Gezang 10) is? Hoe wil Hij worden ontvangen?

David werd veranderd..

> Lees verder (PDF)

De Wet

Ps 119:105
“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”

Ps. 119:96,97
“Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien, maar uw gebod is onbegrensd. Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.”

Een prediking over ‘De Wet’ (van Mozes), hoe wij daar als gelovigen uit de Genade Tijd mee om (zouden moeten) gaan. Onze positie of houding ten opzichte van de wet is vaak de positie van Paulus, althans: zoals wij denken dat Paulus deze zag: de Wet is ‘afgedaan’, “de Wet veróórdeeld alleen maar”. En dus laten we deze vijf boeken van Mozes vaak maar voor wat ze zijn..

> 20090607 Preekschets, De Wet (PDF)

De Psalmen

Als Christenen werd gevraagd alle boeken uit het Oude Testament op te geven, uitgezonderd één dan zou de keuze van de meeste gelovigen vallen op de Psalmen. We zien dit ook terug in de edities van het Nieuwe Testament die te koop zijn: vaak worden de Psalmen daar bij gevoegd.

De oorspronkelijke hebreeuwse naam voor de Psalmen is een woord dat “aanbiddings-liederen” of “lofzangen” betekent. Een heel toepasselijke naam, want het beschrijft de inhoud prima. De naam ‘psalmen’ –uit de Septuagint overgenomen- beschrijft de vórm, niet de inhoud. Het is namelijk een collectie van 150 liederen..

De meest prominente schrijver van een groot aantal psalmen is David. Er zijn 75 psalmen van zijn hand in de Bijbel opgenomen, bij 73 psalmen is zijn naam vermeld en van psalm 2 en psalm 95, vgl. Handelingen 4:25, weten we dat ze ook van zijn hand zijn. Andere schrijvers zijn Asaf, Salomo, Mozes, e.a.

Inspiratie
De psalmen zijn geïnspireerde, vaak ook profetische, liederen. In de psalmen komen we ook menselijke emoties tegen; van diep verdriet tot grote vreugde. Het is een boek van doorleefd geloven waarbij God’s Geest door de mensen héén werkt zónder hun emoties en gevoelens tekort te doen.

Thematiek
Er zijn veel verschillende thema’s terug te vinden in de psalmen. Zelfs zodanig veel dat het niet eenvoudig is om een indeling te maken van de psalmen naar thema of onderwerp. Een veel terugkerend thema is echter de ‘messiaanse’ toekomst. Er zijn een groot aantal Messiaanse psalmen, waaronder 2, 8, 16, 22,31, 40, 41, 45, 68, 69, 102, 110 en 118. Daaraan gerelateerd zijn de op het millennium gerichte psalmen, de periode waarin Christus duizend jaren zal heersen zoals psalm 89, 46 en 72.

Een ander belangrijk thema in de psalmen is bekering en zondebesef.

Vijf boeken
De psalmen zijn onderverdeeld in vijf boeken:

1 – Psalm 1 t.m. 41
2 – Psalm 42 t.m. 72
3 – Psalm 73 t.m. 89
4 – Psalm 90 t.m. 106
5 – Psalm 107 t.m. 150

Al deze boeken eindigen met een duidelijk herkenbaar slot. Het is algemeen aanvaard dat de volgorde is gerelateerd aan de vijf boeken van Mozes c.q. als zodanig zijn ‘gebundeld’. Daarbij zijn de vijf boeken van Mozes qua thematiek als volgt te benoemen:

1 – Schepping, de Mens (Genesis)
2 – Verlossing (Exodus)
3 – Het Heiligdom (Leviticus)
4 – De Pelgrimsreis (Numeri)
5 – Het Woord van God (Deuteronomium)

I & II Koningen

Net als het boek Samuël was het boek Koningen oorspronkelijk één boek en later in twee delen gesplitst door de vertalers van de Septuagint. Zij noemden deze boeken III en IV Koningen, omdat zij de boeken van Samuël I & II Koningen hadden genoemd. Vandaar ook dat in de Engelse vertaling (KJV) bij I en II Koningen als onderschrift is vermeld: “Commonly called the third book of the Kings” (I Kon.) en “Commonly called the third book of the Kings” (II Kon). Volgens de Talmud zijn I en II Koningen -in hun huidige vorm- door Jeremia op schrift gesteld.

De indeling van I Koningen kan grofweg in 2 delen gedaan worden:

 1. De dood van David, de regering van Salomo (1-11)
 2. Koningen van Juda en Israël (12-22).

De Scofield-bijbel maakt een wat minder grove indeling en onderscheid 7 (boek)delen, naar de beschreven geschiedenissen. Het boek beslaat een periode van 118 jaar en tekent een pijnlijke geschiedenis. Eérst de enorme ontwikkeling van het rijk, de bouw van de Tempel, etc. onder Salomo. Maar daarna een verdeeld rijk..

I & II Koningen beslaan samen een periode van ongeveer 400 jaar: van David’s dood tot en met de Babylonische ballingschap van Juda (inclusief Benjamin en Levi).

In deze boeken zien we, na de regering van Salomo, in Israël 19 koningen (tot aan de Assyrische ballingschap). Géén van deze koningen was goed in de ogen van de Here in die zin dat ze in zonde leefden en het volk verleiden om daarin mee te doen! Veel van hen kwamen aan hun einde doordat ze vermoord werden. In totaal regeerden 9 verschillende families over Israël.

Juda werd, tot aan de Babylonische ballingschap, eveneens door 19 koningen geregeerd. Deze koningen regeerden over het algemeen veel langer. Elf waren er ‘slecht’ en acht waren er goed. De acht die ‘goed’ waren, oftewel God dienden, regeerden samen lánger dan de elf die afgoden naliepen.

II Koningen kan worden onderverdeeld in:

 1. Koningen Israël tot aan de Assyrische ballingschap (1-17);
 2. De verwerping en de val van het Koninkrijk Juda (18-25).

In de geschiedschrijving is meer aandacht voor Israël dan voor Juda. II Koningen vormt de historische achtergrond voor de ‘schrijvende profeten’. Wat dat aangaat kan worden gesteld dat wat Handelingen is voor de gemeente, is Koningen voor Israël. De wording van het rijk, de uitverkiezing van het huis van David, de ballingschappen, de profetieën, etc.. Het vormt de achtergrond van de grote profeten.

Juda en Israël kenden in deze periode grote bloei, maar ook diepe dalen. Vooral in geestelijk opzicht. Daarnaast was er veel rijkdom, uiterlijk vertoon enz maar ook was er sprake van grove uitbuiting (zie: Amos).

Profeten
In deze boeken zien we dan ook dat het belang van profeten steeds meer toeneemt. Eerder spraken de aartsvaders ook profetisch of hadden visioenen. Maar nu zien we steeds vaker profeten optreden wiens leven helemaal in het teken staat van hun profetische bediening.

In I & II Koningen zien we ondermeer Jehu, Elia -de grote profeet- en Elisa, zijn opvolger. Amos en Hosea profeteerden in Israël, Obacja, Joël, Jesaja, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja en Jeremia in Juda.

Boodschap
De boodschap door “de Koningen” heen is deze: God leert ons de les dat de mens zónder Hem geen echte zegen kan ontvangen, dat het menselijke streven alleen maar tot falen lijdt. Ongehoorzaamheid aan God moet en zal leiden tot oordeel over deze ongehoorzaamheid. Daarnaast zien we dat de voorzegde profetieën letterlijk “tot op de komma” uitkomen.

I & II Samuël

I & II Samuël zijn in de oorspronkelijke, Hebreeuwse, Bijbel één boek onder de naam ‘Samuël’. Uiteraard is de naam afgeleid van de profeet Samuël, die een belangrijke rol speelt in het boek en de geschiedenis van Israël. Hij was de laatste Richter, tevens profeet, en stelde zowel Saul als zijn opvolger David aan als de eerste opvolgende koningen.

De schrijver van het boek is onbekend. Toen de Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel werd gemaakt, de Septuagint, werd het boek in twee gedeelten opgedeeld. Aangenomen wordt dat Samuël de eerste 24 hoofdstukken van I Samuël heeft geschreven en dat na zijn dood het boek is afgemaakt/geschreven door de profeten Nathan en Gad. Het opdelen van het boek Samuël in 2 delen is verklaarbaar, omdat het 2e deel bijna uitsluitend over David’s handel en wandel gaat.

Globale indeling van de boeken:

I Samuël

 1. Samuël, de profeet en richter (1-7);
 2. Koning Saul’s regering, ongehoorzaamheid en verwerping (8-15) ;
 3. David’s zalving, omzwervingen en lijden (16-31)

II Samuël

 1. David Koning over Juda, regerend te Hebron (1-4);
 2. David, Koning over geheel Israël, regerend te Jeruzalem (5-24)

Het menselijke koningschap was niet door God gewild. Wel voorzien. En toen de mensen een koning wilden kregen ze de koning die ze vroegen: Saul. Daarna stelde de Hére een koning aan “naar Zijn hart”: David. De boeken I en II Samuël beschrijven dit tot in detail en niets wordt verzwegen. Ook het falen van David niet. Maar bovenal was David een man naar God’s hart omdat hij oprecht geloofde en oprecht berouw had van de verkeerde zaken, de zonde, in zijn leven.