Tag: genezing

Gebedsgenezing: “Hij genas hen allen”

Gebedsgenezing is een omstreden onderwerp in veel christelijke gemeenten en kerken. Er zijn wonderverhalen, er zijn getuigenissen van genezing. Anderzijds zijn er ook veel verhalen die er op neerkomen dat gebedsgenezing helemaal niet kan. Zelfs de wetenschap heeft er een mening over.

update: 20 januari 2020

Genezing van de Lamme van Bethesda (Public Domain)
Genezing van de Lamme van Bethesda (Public Domain)

We kennen binnen met name Evangelische kringen veel gebedsgenezers. De aanhangers van de ‘gebedsgenezing’-theologie zijn vast overtuigd: “God geneest!”.

Er worden “duizenden” genezingen geclaimd bij “enorme” bijeenkomsten, meestal in landen ver weg en niet te verifiëren. Wanneer dat soms wel gecontroleerd kan worden is het stuitend te zien hoe de “gebedsgenezers” gaan liegen en draaien om hun verhaal (Birma!) alsnog kloppend te krijgen.

Als er duizenden genezingen zouden zijn, zouden niet alle kranten er over schrijven?

Je zou denken: wanneer er daadwerkelijk zoveel mensen tot genezing komen door de gebedsgenezers, dan zouden de kranten er bol van staan. Dan zou er géén discussie over zijn en het onderwerp niet zo beladen zijn.

Maar de waarheid is, en dat is natuurlijk heel opmerkelijk en ook triest, dat er nauwelijks (zeg maar gerust: niemand) genezen wordt als gevolg van gebedsgenezing. Integendeel, mensen worden er alleen maar zieker van zo blijkt. Als ze niet genezen slaat de eenzaamheid toe (lees dit aangrijpende verhaal).

Het trieste is namelijk dat mensen een bepaalde boodschap brengen, met verve en overtuiging, en de ‘genezenen’ worden bejubeld.. maar de overgrote massa die niet genezen wordt of geen ‘genezingservaring’ (wat vaak voor een genezing wordt aangezien) heeft gaat gebroken en teleurgesteld na zo’n bijeenkomst naar huis. Veel van deze mensen keren zelfs uiteindelijk God de rug toe..

HEBBEN WIJ DAN EEN GOD VAN WILLEKEUR?

Een vraag die dan opkomt is echter: waarom geneest God dan maar zo’n klein gedeelte van de mensen die genezing van Hem verwachten? Dienen wij een God van willekeur, die al naar gelang de situatie is mensen wel of niet geneest?

Waarom geneest niet iedereen?

Het is de állerbelangrijkste vraag die te stellen is als je het over gebedsgenezing hebt. Waarom geneest niet iedereen die ziek is en hiervoor voorbede vraagt? Sterker nog, waarom geneest, volgens onderzoek, eigenlijk helemaal niemand en worden mensen vaak zelfs nog zieker als ze weten dat er voor hun genezing gebeden is?

Immers: in het Nieuwe Testament, waar we lezen dat Jezus mensen geneest en ook de Apostelen dit later doen, is er geen enkele twijfel. Iedereen waarvoor gebeden wordt geneest. Er staan zelfs mensen op uit de dood!

Gebedsgenezers laten alle mensen tot zich komen, zoals ook Jezus en de apostelen dat deden. Maar Jezus genas ook werkelijk allen, evenals de apostelen die onder speciale leiding van de Heilige Geest stonden. Doordat gebedsgenezers iedereen op dezelfde manier toespreken (meer bevelend dan biddend trouwens) wekken ze de suggestie, dat ook iedereen genezen wordt. Dat gebeurt nooit. (Ds. Ernst Leeftink)

Sommige genezers stellen dat wanneer mensen niet genezen worden dit wordt veroorzaakt door het feit dat ze ‘onvoldoende geloven’ of ‘onvoldoende op God vertrouwen’.

De Bijbel leert echter: Alle zieken die naar Jezus toekwamen, werden volledig genezen en de genezing was niet afhankelijk van hun mate van geloof (Lukas 6:19; Johannes 5:5-9, 13).

En velen volgden Hem en Hij genas hen allen – Mt. 12:15

Anderen ontwijken de vraag (zie bijvoorbeeld dit artikel) met een vaag antwoord en zelfs een beschuldigende vinger richting de mensen die de vraag stellen “Waarom geneest God (mij) niet?”. Altijd maar weer wordt op de één of andere manier de vraag geassocieerd met een ‘schuldvraag’ en/of wantrouwend benaderd. Terwijl de vraag volstrekt legitiem is en dus ook beantwoord moet worden.

gebedsgenezer op youtube
Gebedsgenezer op Youtube

Zo ging ik recent de discussie aan met de jongeman hierboven die in een artikel op EO’s BEAM verklaarde, alsmede in commentaren en reacties op Facebook en in zijn filmpje op Youtube, dat er “duizenden” mensen tot geloof kwamen mede door zijn evangelisatiewerk in Pakistan waar beweerdelijk honderdduizenden (tot 400.000 mensen op één avond) bij bijeenkomsten waren.

Wanneer je echter kritisch-inhoudelijke vragen stelt worden deze ontweken met de drogreden “In Pakistan zijn mensen hongerig voor een wonder. Hun geloof helpt veel“. En “Ik vervul de opdracht van God” – met andere woorden: het is “eigen schuld dikke bult” als je niet gelooft want: te weinig geloof. En zodra ik vraagtekens plaats of kritische vragen stel vervul ik kennelijk niet de opdracht van God… En zo zet je je opponent in een hoek.

In het verleden heb ik dit vaak gezien. Als mensen vragen stellen, in gemeenten of kerken, worden ze door leidinggevenden aangesproken met opmerkingen als “Hoe dúrf jij mij, Dienstknecht van God, te bevragen!” of “Wij als leiding zijn aangesteld door God, jij niet!” (dat heb ik zwart op wit een keer in de mail gekregen). Dat zij zichzelf benoemd hadden als leiding van deze kerk waren ze kennelijk vergeten..

Jakobus

In Jakobus lezen we echter het volgende over gebedsgenezing:

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed [Letterlijk: het gebed van het geloof]. zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. (Jak. 5:14,15 – HSV).

Er staan in deze twee verzen een aantal voorwaarden die gesteld worden:

  1. de ouderlingen moeten de voorbede doen;
  2. zij dienen een ‘gebed van geloof‘ uit te spreken;
  3. de zieke zal worden behouden en door God weer ‘opgericht’ worden
  4. als er zonde gedaan is wordt dit hem vergeven.

Dit laatste duidt volgens veel uitleggers op (genezing van) ziekte als gevolg van zonde. Wat we hier verder kunnen concluderen is dat alleen de ouderlingen of oudsten dit gebed mogen uitspreken én dat deze oudsten ‘geloof’ moeten hebben. Het gevolg van zo’n gebed is dat de zieke zál worden genezen.

Wanneer iemand daarom niet genezen wordt, terwijl er wel voor hem of haar is gebeden, zal, op basis van dit gedeelte, de conclusie moeten worden getrokken dat de broeders die de voorbede hebben gedaan ofwel niet het juiste gebed hebben uitgesproken ofwel.. onvoldoende geloof hebben gehad.

Bij de ‘gebedsgenezers’ zien we een praktijk die sowieso afwijkt van wat de Bijbel leert. Ten eerste houden ze vaak grote ‘genezingsdiensten’ waar ze (zie eerdere citaat van ds. Leeftink) iedereen naar toe laten komen voor voorbede. Dat is niet zoals we het in Jakobus lezen. En, ten tweede, van de mensen die er komen wordt de overgrote meerderheid niet genezen. De genezingen die we wel waarnemen zijn daarnaast niet medisch objectiveerbaar (bijvoorbeeld psycho-somatische klachten worden wel genezen, kanker of diabetes niet). Daarnaast is de methode niet Bijbels. De Bijbel zegt immers dat de oudsten bij de zieke geroepen moeten worden. Met andere woorden: de oudsten van de gemeente waar de zieke toe behoort.

Hiermee beantwoorden we de vraag al voor een deel. Waarom worden zieken niet genezen? Doordat er een onjuiste ‘genezingspraktijk’ wordt uitgeoefend!

Maar, er is nog een belangrijke reden waarom lichamelijke genezing als gevolg van gebed –in principe– tegenwoordig niet meer voorkomt.

De Joden verlangen een teken

21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. 22 Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid (1 Kor. 1, NBG)

Jezus deed een teken, voor de Joden, net als de Apostelen dat ook deden om iets te bewijzen. Namelijk dit:

“indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen” (Mt. 12:28, NBG)

Het “Koninkrijk Gods” is de tijd waarin Jezus op aarde is. Daarnaast was het dus een bewijs, aan de Joden, dat de prediking van Jezus – en later de Apostelen – de Waarheid was; zij verlangden immers een teken en de bediening van Jezus werd bevestigd door heel veel tekenen en wonderen.

Later, nadat de Apostelen -die binnen dit Koninkrijk een speciale positie hebben- niet meer op aarde waren verdween dan ook de ‘genezingsbediening’ zoals we die kennen van Jezus en de Apostelen.

We zien dit ook terug op een ander moment in de Bijbel. Wanneer de Here Zijn Koninkrijk gevestigd heeft op aarde en er een nieuwe Hemel en Aarde is, dán zal er niemand meer ziek zijn, niemand meer sterven maar voor eeuwig leven.

De (nieuwe) mens is een geestelijke mens, welke eigendom is van Christus. De oude mens,waar het lichaam toe behoort, behoort tot het rijk van de satan immers: het is sterfelijk enonder de zonde besloten; daarom ook is het de enige plaats waar de satan ‘vrijuit’ de mens,ook -en misschien zelfs vooral- de Christen, kan aanvallen – Ziekte en Genezing (PDF).

Op dit moment zijn wij nog in onze ‘oude’, sterfelijke, lichamen. Deze lichamen worden ziek. Deze lichamen zijn ‘vergankelijk’. Genezing van het lichaam is iets wat ons helemaal niet beloofd is in de Bijbel.

Ik hoor gebedsgenezers bijna nooit uitleggen waarom in het Nieuwe Testament veel christenen wél ziek blijven of níet genezen worden. Paulus heeft een doorn in het vlees en had met ziekte te kampen toen hij bij de Galaten kwam. Trofimus bleef tijdens een zendingsreis ziek in Milete achter. Epafras was zo ziek dat men voor zijn leven vreesde. Timoteüs krijgt het advies om regelmatig wat wijn te drinken voor z’n maag- en darmklachten. (Ds. Ernst Leeftink)

Ds. Leeftink onderstreept hiermee wat ik al eerder schreef, namelijk dat later in de tijd deze ‘genezingsbediening’ verdween. Alleen wanneer God het nog nodig achtte een wonder te doen -om het Evangelie te ‘onderstrepen’- dan gebeurde dat. En let wel, iemand als de Apostel Paulus wist ook, door de Heilige Geest, wanneer Hij zo’n wonder van God kon verwachten en er voor kon bidden. Het gebeurde in die gevallen dan ook altijd! Met als gevolg dat het Evangelie onderstreept werd en dus ‘ingang vond’.

Dat is dus het tweede deel van het antwoord op de vraag waarom mensen niet meer genezen. Lichamelijke genezing is

1) niet meer van toepassing in deze tijd en
2) maakt geen deel uit van het Evangelie!

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus (Ef. 1:3, NBG)

Jezus leert ons dat Zijn Koninkrijk nog gáát komen (Mt. 6:10). Hij heeft, toen Hij hier op aarde was ons gezegd ons te richten op het Hemelse en niet op het Aardse. Het menselijk lichaam hoort bij het aardse. Het sterft en keert (letterlijk) ‘terug tot de aarde’. Dat lichaam gaat niet mee naar het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk dat niet hier op aarde is, op dit moment, maar waarvan indertijd een deel gezien is door het werk van Christus en zijn Apostelen. Wij leven daar, zeker lichamelijk gezien, nu niet in.

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mt. 6:19-21, NBG)

Wij mogen uitzien naar de geestelijke zegen die we nog gáán ontvangen. Helaas is dit een boodschap of gedachte die bij de moderne, Evangelisch-Charismatische gelovigen, nog nauwelijks geaccepteerd wordt. We zijn, als Evangelische en Charismatische gelovigen, volledig gericht geraakt op het aardse. Dat blijkt ondermeer uit de ‘genezingsbedieningen’ maar ook uit bijvoorbeeld het ‘welvaartsevangelie’. In allerle vormen heeft dit ingang gevonden bij veel gelovigen. Met alle (kwalijke) gevolgen van dien.

Opdracht Jakobus?

Maar..!!! Hoe zit het dan met de opdracht in de brief van Jakobus?

Jakobus was de broer van de Here en één van de oudsten van de gemeente in Jeruzalem. Hij schreef de brief aan de Joden (in de diaspora zo vermoedt men) die Christen waren geworden. Zo schijft hij ook over de synagoge (in onze vertaling wegvertaald).

Als hij spreekt over de ‘oudsten’ is het niet vreemd te vermoeden dat hij hier spreekt over de oudsten in Jeruzalem of andere lokale, Joods-Christelijke, groepen. Hij schrijft over de situatie zoals deze nog heerste “onder het Koninkrijksevangelie”. Een situatie die nu niet meer is c.q. bestaat. Het is in die zin een brief die voor ons, “gelovigen uit de heidenen”, moeilijk te plaatsen is ook gezien veel andere onderwerpen. Rücksichtslos een tekst uit (een dergelijke) brief plukken en ‘van toepassing verklaren’ op onze hedendaagse situatie is iets wat kan leiden tot enorme misvattingen en onjuiste praktijken zoals het zalven met olie (wat een Joodse praktijk was). Maar wellicht over het zalven met olie later nog eens een keer een artikel.

Conclusie?

In een wereld waarin ziekte, rampen, ongelukken, dood en verderf dagelijks tastbaar en zichbaar is voor ons gaat het niet aan mensen met een boodschap naar huis te sturen die niet Bijbels is. We kunnen met onze eigen ogen zien dat gebedsgenezing niet tot resultaat leidt. Zéker niet de resultaten die we in de Bijbel zien. Het is daarom beter ons daar niet op te richten. Het kan natuurlijk voorkomen dat God, in een uitzonderlijke situatie, iemand wil laten genezen ten behoeve van de ‘voortgang van het Evangelie’.

Samengevat: waarom worden mensen niet genezen?

  1. Lichamelijke genezing maakt geen deel uit van het Evangelie;
  2. Het was tijdgebonden en met name als ‘bewijs’ voor de ongelovige Joden dat Christus Jezus de Messias was en de Apostelen de Waarheid verkondigden;
  3. de huidige ‘gebedsgenezers’ en/of oudsten in gemeenten en kerken zijn niet de aangewezen personen uit de brief van Jakobus. Zij zijn ‘niet gerechtigd’ zich hier mee bezig te houden. Daarom zal hun voorbede ook niets uithalen!

Laten we ons richten op Christus’ en op Zijn liefde voor ons, om volledig vervuld te worden door Hem en daardoor kracht te ontvangen. Ook kracht om te dragen wat ons hier, ook lichamelijk, op aarde overkomt.

14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods (Ef 3, NBG).

> Meer over dit onderwerp

Nehustan – goed wordt slecht

De Koperen Slang – in de Bijbel ook ‘Nehustan’ genoemd – was een voorwerp gemaakt door Mozes. De aanleiding is wellicht bekend. De koperen slang was iets ‘goeds’ en het werd uiteindelijk tot .. een afgod. Hoe kon dat gebeuren? En wat is tegenwoordig een afgod? Hebben we die nog?

Deze medische wetenschap heeft naast veel goeds ook veel slechts gebracht. Zoals abortus “voor iedereen” in Nederland. Zonder medische noodzaak mag abortus, als “voorbehoedsmiddel” worden toegepast.

Numeri 21 vertelt dat het volk ongeduldig werd en tegen God, en hun leider Mozes, in opstand kwamen. Sterker nog, ze walgden, zo zeiden ze, van wat God hen gaf! Er kwamen als gevolg hiervan ‘vurige slangen’ (zo noemt de Bijbel dat) onder het volk die heel veel slachtoffers maakten.

Als je zegt te walgen van het goede dat God geeft, zeg je dan feitelijk niet dat je walgt van God zelf? In dat geval heeft Hij alle reden om zich van je af te keren. Dat deed Hij dan ook; en het gevolg was dat er slangen kwamen. De Bijbel zegt dat God ze ‘gezonden had’. Het kan ook zo zijn geweest dat het volk normaliter door God beschermd werden tegen dit soort onheil en Hij nu zijn bescherming ophief. Waardoor ze ten prooi vielen aan de beesten..

Mensen zeggen steeds vaker, en openlijk, te walgen van God, van geloof. Als je op de sociale media soms leest wat mensen durven te zeggen over God of over gelovigen dan rijzen de haren je omhoog. Juist zij die zogenaamd ‘tolerant’ en ‘inclusief’ zijn kunnen het meest fel en afwijzend uit de hoek komen.

Het gevolg laat zich raden. Onze maatschappij wordt steeds ruwer; mensen steeds onverdraagzamer. Mishandeling, discriminatie, scheldpartijen. Het is aan de orde van de dag. En wie krijgt de schuld? Dezelfde God waar ze van walgen want “als God bestaat, waarom gebeuren dit soort dingen dan, nou..??“. Misschien is het antwoord wel: omdat je je van God hebt afgekeerd beschermt Hij jou niet meer.

Omdat onze maatschappij zich van God afkeert, zijn we -door eigen schuld en toedoen- “vogelvrij” en heeft de satan, de slang(!), macht om ons alles aan te doen wat hij wil….

Num. 21:6, 7 – Toen zond de Here vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Here en tegen u gesproken; bid tot de Here, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk.

Het volk Israël beseft zich dat ze de ellende over zichzelf hebben afgeroepen. En ze komen tot inkeer, tot berouw. Met als gevolg dat God een bijzonder teken doet. Mozes moet een slang maken, van koper, en deze omhoog houden. Iedereen die gebeten is door een slang moet hier naar kijken en zal worden gered.

Num. 21:9 – Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.

HIZKIA

Eeuwen later komen we de koperen slang weer tegen. Tijdens de hervormingen die Hizkia doorvoert. Om het volk weer tot God te laten terugkeren vernield hij de afgodsbeelden én, ..

2 Kon. 18:4 – Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan

Iets goeds, de slang die Mozes tot genezing had opgehouden, was tot iets slechts verworden, dat wil zeggen: men vereerde het teken, het koperen beeld, in plaats van de betekenis van het teken (genezing en redding door God). Het was een afgod geworden en daarom moest het worden vernietigd.

BEELD VAN CHRISTUS

De koperen slang is een beeld van Christus, dat wil zeggen, zoals de koperen slang werd opgeheven ‘aan een staak’ (een paal) zo werd Christus ook aan een paal gehangen. En iedereen die ‘naar Hem opkijkt’, zijn ogen en hoop op Christus vestigt, wordt gered – zoals ook de mensen die naar de koperen slang keken eens werden gered.

Joh. 3:14-15 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

We vereren dus niet een beeld(je) zoals een kruisje, een heilig boek, heilige dagen of een of ander religieus relikwie maar geloven in Hem die aan dat kruis genezing en redding bracht: Christus Jezus.

ANNO NU …

Anno nu hebben we ook veel goeds dat genezing geeft, en, hoe is het mogelijk, het teken er van is ook een slang: de medische wetenschap. Deze medische wetenschap heeft naast veel goeds ook veel slechts gebracht. Zoals abortus “voor iedereen” in Nederland. Zonder medische noodzaak mag abortus, als “voorbehoedsmiddel” worden toegepast. En dat gebeurt dan ook ruimschoots..

Deze week was het de “Week van het Leven“. Er werd in heel Nederland een flyer verspreid over Abortus en er was een “Mars voor het leven” met ca. 10.000 deelnemers. D66, de zogenaamd “inclusieve” partij, sloeg op tilt. Net als veel mensen op Facebook en andere sociale media. Het “baas in eigen buik” klonk veelvuldig en van sommige “facebook-bekenden” las ik zéér denigrerende opmerkingen over geloof en gelovigen. Want inclusiviteit en ‘anderen in hun waarde laten’ is kennelijk beperkt tot de eigen groep en strekt zich zéker niet uit tot die ‘mafkezen’ die in een god geloven.

De medische wetenschap is een afgod geworden; want de medische mogelijkheden worden aanbeden, op een voetstuk geplaatst, bewierrookt. Deze wetenschap is het die ons ‘moet redden’ – niet alleen van ziekte maar ook sociaal gezien overeind moet houden. Want wie wil er nu nog een kindje met een afwijking? Wie wil er nou een kindje als het gezinnetje al compleet is of als het financieel gezien niet zo lekker uitkomt? Oftewel: sociale factoren.. en daar mag best een (begin van) leven aan opgeofferd worden kennelijk.

WALGEN VAN GOD

Mensen ‘walgen van God’, walgen van wat zo kostbaar is: het leven dat Hij schenkt. Ze gooien het weg, omdat het (meer dan 50% van de gevallen) “even niet uitkomt, zo’n kind”.

 Waarom kiezen vrouwen voor abortus? De meest genoemde reden voor een abortus is financiën: 47%. Als tweede belangrijke reden wordt een compleet gezin genoemd. Van de vrouwen voelt 25% zich te jong om een kind op te voeden. Daarnaast worden redenen genoemd als een verbroken relatie, geen goede opleiding, een partner die geen kind wil of een kindje met een handicap. Vrouwen kiezen dus met name vanwege sociale redenen voor een abortus. (NPV)

De statistieken zijn ontluisterend:

Redenen Percentage
Te weinig geld 46,7 %
Geen kinderwens 31,8 %
Geen energie 26,7 %
Geen goede woonruimte 26,3 %
Te jong 25,1 %
Gezin is al compleet 23,9 %
Geen goede opleiding 23,1 %

(klik hier voor nog meer cijfers)

Heel vaak wordt bij tegenstand tegen abortus gezegd: “Maar, .. als het kind een gevolg is van verkrachting of misbruik!! Dan mag het zeker van jou ook niet?!”. Zoals je kunt zien, komt die reden in de statistiek niet eens voor omdat dit percentage zéér klein c.q. verwaarloosbaar is. Persoonlijk geloof ik dat abortus, ingeval het medisch noodzakelijk is, toegestaan moet zijn. En medisch noodzakelijk kun je een bepaalde reikwijdte geven inclusief psychisch lijden voor de moeder.

Enfin, .. terug naar die slang. De koperen slang was goed als in: het was een teken van iets – God’s redding. Net als het Kruis waar Christus aan hing een teken daarvan was. Medische wetenschap is iets goeds; het is iets waardoor mensen gered kunnen worden. Maar de slang zelf, het koperen beeldje, werd een afgod. Medische wetenschap is tegenwoordig voor veel mensen ook een afgod. Zij laten door de mogelijkheden die de wetenschap biedt, waaronder abortus, bepalen wat de ethische schaal is. Kan het? Dan mág het. Sterker, dan ‘moet het kunnen’. Immers, wij als autonome mens bepalen wat goed en slecht is.. Dat willen we niet horen van “een God” want voor ons als moderne mens geldt toch “geen heer en geen meester”?

Mensen walgen van God. Als gevolg hiervan bepalen ze zélf wel even wie er ‘baas in de buik’ is. Het is een signaal aan God: “Wij mensen geloven niet meer dat dit leven van U komt, we walgen van dit leventje en we moeten het niet, het komt ons nu niet uit, weg er mee”.

Als we als maatschappij zó omgaan met het Leven dan kan het niet anders dan dat God zegt: “Dan trek ik mijn handen van jullie af” en zullen de “slangen” weer onder ons zijn. Met alle gevolgen van dien.

WEG TERUG

Er is een weg terug. Als maatschappij, als volk, belijden dat we zonde hebben gedaan en zien op Hem die aan de paal hing. Tot vergeving van onze zonde, vergeving voor al het onschuldige bloed dat vergoten is, tot redding. Het kan nog steeds…

Ziekte en Genezing – van wie is het lichaam?

Ziekte en Genezing. Eén van de, ook nu nog steeds, hete hangijzers binnen het Christendom. Vooral door de invloed van het Charismatische Christendom is tegenwoordig binnen veel Evangelicale gemeenten een volstrekt verkeerd, en gevaarlijk, begrip ontstaan over (lichamelijke) genezing.

Deze studie/prediking gaat in op het onderwerp, of eigenlijk de vraag: is het Bijbels om genezing te ‘claimen’ van God? Is lichamelijke genezing één van de zaken waar we ons als Christen op moeten richten?

De studie is gemaakt uit persoonlijke vragen die ik had hierover omdat ik veel met ziekte wordt geconfronteerd in m’n directe omgeving (familie, gemeente) en daarom de Bijbel (opnieuw) ben gaan onderzoeken naar antwoorden op de vraag “hoe om te gaan met ziekte”?

Download(s):
PDF
– Audio (mp3)