Tag: onderwijs

Bijbel Bible Worship Aanbidding

De Ondergang van de Evangelische Beweging – 10 jaar later

Tien jaar geleden schreef ik op dit blog een artikel onder de titel ‘de ondergang van de Evangelische beweging‘. Het is nog steeds één van de meest gelezen berichten op dit blog (top 10). Hoe staat het er nu voor met de Evangelische beweging? Wat zijn de trends? Is wat voorspeld werd ook uitgekomen?

Bijbel Bible Worship Aanbidding
Image by J F from Pixabay

De Ondergang van de Evangelische Beweging – 10 jaar later.

In de analyse werden een aantal punten benoemd die men indertijd voorzag. Ik ga ze nog eens langs voorzover er ontwikkelingen zijn:

1. Politiek

De associatie van de Evangelische gelovigen met Trump is overduidelijk. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Christianity Today bijvoorbeeld schreef er de afgelopen tijd een aantal malen over. In december schreef ik nog dit artikel over de associatie met de politieke spelletjes en de gevolgen er van (niet alleen rechtse maar ook linkse politiek!).

Ook noemde ik tien jaar geleden de verdergaande secularisering van bijvoorbeeld christelijke organisaties zoals de EO. Wel, we hoeven hier verder weinig woorden aan vuil te maken, dat is alleen maar verder gegaan. Als exemplarische voorbeelden noem ik het aanhalen van de evolutie-gedachten in hun natuurprogramma’s als zou dat een vaststaand feit zijn. Ook is de EO op het gebied van acceptatie van relaties tussen de gelijke sekse totaal omgeslagen qua mening. Ze laten hun oren dus hangen naar ‘de seculiere wereld’ in allerlei opzichten.

2. Veranderingen in het onderwijs

De afgelopen tien jaar zijn er vele veranderingen geweest, ook in het christelijk onderwijs.

  • Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Ook Christelijke scholen, Reformatorische scholen en het Evangelisch (basis)onderwijs zijn hiertoe verplicht. De manier waarop dit gedaan wordt ligt voortdurend onder het vergrootglas… sommige sprekenover de methode van controle zelfs over ‘KGB-methoden’ van de inspectie.
  • Zeer veel scholen zijn de afgelopen jaren gefuseerd. Openbare en Christelijke scholen zijn, vooral op het platteland, samen gegaan. De Christelijke scholen hebben zonder uitzondering (een deel van) hun identiteit prijs moeten geven. Ook zijn er op veel plaatsen “brede scholen” gevestigd waar de diverse stromingen onder één dak samen zijn gebracht. Dit zal, zo verwacht ik, uiteindelijk leiden tot algehele samenvoeging tot ‘algemeen’ onderwijs.

3. Evangelische Kerken

In het rapport “Evangelische christenen in Nederland” van Gert de Jong uit 2004 werd het aantal Evangelische gelovigen geschat op tussen de 500.000 en 800.000. Er zijn geen nieuwe cijfers bekend. De rapportages van onder andere het CBS scharen de Evangelische gelovigen consequent onder “anders”, een groep waarin allerlei religieuze richtingen inclusief bijvoorbeeld de diverse sekten zijn opgenomen.

Het zijn vooral de ‘migrantenkerken‘ die explosief gegroeid zijn de afgelopen jaren. Het CBS schat in dat er ca. 1 miljoen mensen in Nederland behoren tot een ‘migrantenkerk’, dat zijn er net zoveel als dat er moslims zijn in Nederland. De migrantenkerken kennen een vaak ‘evangelische’ of ‘charismatische’ signatuur.

De “mega-kerken” in Nederland zijn in essentie niet veranderd. De boodschap is nog steeds even ‘laagdrempelig’ als voorheen, de styling is nog meer ‘pop-cultuur’ geworden en nog steeds draait alles om geld en aantallen, zo constateerde ik recent.

In de VS zijn er veel problemen in de mega-kerken ontstaan. Een leiderschapscrisis in ondermeer Willow Creek en vele andere ‘mega-kerken’ leidt tot leegloop daar. In sommige gevallen met duizenden leden tegelijk, zoals bij Harvest Bible Chapel. Oorzaak is in nagenoeg alle gevallen: falend leiderschap. Leiders die over de schreef gaan op allerlei gebied. Je houdt je hart vast voor Nederland. Want ook hier zijn veel ‘mega-kerken’ op één persoon gebaseerd of een klein team dat volstrekt blind is voor hun eigen tekortkomingen en zich niet laat corrigeren door leden en bezoekers; integendeel!

De voorspelde trends?

De trends die 10 jaar geleden werden voorspeld zijn simpelweg uitgekomen, niet allemaal in Nederland (nog). Zo voorspelde men 10 jaar geleden het verdwijnen van de ‘mega-kerken’.

In de VS zijn de eerste aardverschuivingen al geweest. In Nederland zal dit, zo verwacht ik persoonlijk, ook gebeuren. Eigenlijk verbaast het mij dat dit nog steeds niet gebeurd is. Ook hier geldt tegenwoordig een enorme nadruk op ‘beleving en emotie’ en dat is het einde van gezonde, Bijbelse, opvattingen. Zodra die basis verdwijnt, of beter: verdwenen is, staat de deur open voor allerlei ‘wind van leer’ en is het einde in zicht (scheuringen bijvoorbeeld).

De Evangelische Theologie wordt meer en meer teruggedrongen en ook vermengd met andere opvattingen. Vooral allerlei charismatische dwalingen (bijvoorbeeld Sondergaard, het Welvaartsevangelie e.a.) hebben veel inlvoed.

Het aantal jongeren dat nog naar een kerk (blijft) gaan is tevens scherp aan het dalen. Ook binnen de Evangelische Beweging. Veel jongeren verlaten de kerk zodra ze ‘op zichzelf’ gaan wonen of gaan studeren. Ze geloven vaak nog wel, daar niet van, maar de kerk of gemeente zoeken ze niet meer op. En vice versa… Als die trend zich verder doorzet zullen we over nog eens 10 tot 15 jaar kerken zien, ook doordat de oudere generatie ons ontvalt, waar minstens de helft van het aantal bezoekers verdwenen is.. Ténzij God ons een opwekking geeft!

Tien jaar geleden sloot ik af met een citaat van Spencer. En dat is nog steeds geldig. Méér dan toen zelfs.

We hebben een nieuwe Evangelisch beweging nodig die leert van de fouten van het verleden en beter luistert naar wat God te zeggen heeft over hoe wij een volk van Hem moeten zijn temidden van een overspelige en afgodische cultuur“.

 

 

Bijeenkomst CLI Studenten

Het Christian Leaders Institute is niet alleen een online gebeuren. Ook ‘offline’ zijn er af en toe bijeenkomsten en events als ‘ordination’-bijeenkomsten. Wat is het doel en nut van zulke bijeenkomsten?

Hotel Mitland, Utrecht.

Vrijdag 18 oktober jongstleden was er een bijeenkomst in Hotel Mitland te Utrecht voor studenten uit Nederland en Duitsland. Er zijn foto’s van en die heb ik ook maar uit privacy overwegingen plaats ik die hier niet uiteraard.

Tijdens de bijeenkomst deelden we ‘ons verhaal’ als studenten middels getuigenissen, ontvingen we informatie over het CLI en de plannen die ze hebben voor de toekomst en maakten we kennis met elkaar.

Absoluut de moeite waard. Online studeren kan soms een ‘eenzame’ klus zijn. Niemand die weet waar je mee bezig bent en altijd op jezelf aangewezen zijn kan soms best lastig zijn. Het vraagt meer dan normale discipline. Zo’n bijeenkomst is daarom heel stimulerend! Daar komt bij dat elke student weer zijn of haar eigen, unieke, levensverhaal heeft en je mag horen hoe God werkt in de levens van iedereen.

CHRISTIAN LIFE COACH

Eén van de nieuwe studierichtingen waarover werd gesproken is het “Christian Life Coach” programma. Life Coaching is iets waar veel aandacht voor is, maar goede Christelijke programma’s zijn er niet- of nauwelijks, laat staan betáálbare en goed gefundeerde, Bijbelse, programma’s.

Het CLI biedt nu een volwaardig programma aan, Bijbels gefundeerd, via https://www.lifecoachminister.com/.

OLD TESTAMENT SURVEY

Op dit moment ‘worstel’ ik mij nog steeds door het Oude Testament heen. Worstelen als in: het neemt heel veel tijd. De Old Testament Survey is intensief maar je leert er ontzettend veel van.Ondanks dat ik via verschillende opleidingsinstituten en zelfstudie al vaak het Oude Testament bestudeerd heb, is het opmerkelijk dat je tóch altijd nog weer nieuwe dingen kunt leren alleen al door een ‘nieuwe invalshoek’.

Tijdens de studie betrap ik mij er zelf vaak op dat ik op losse blaadjes notities maak naar aanleiding van patronen of teksten die ik lees en zie waarvan ik denk ‘daar wil ik op de blog nog eens op terugkomen’. Plotseling kan na ál die jaren je oog gewoon op iets vallen wat je nooit eerder hebt gezien!

Hopelijk gaat dat verder uitwerken met sommige onderwerpen ook gebeuren; één er van weet ik bijna zeker – er is alleen nog wat uitzoekwerk nodig. En zoals gewoonlijk is tijd toch een probleem. Werk, bedrijf, studie en niet te vergeten het gezin nemen nu eenmaal veel tijd.

TOEKOMST?

Inmiddels vormt zich echter gaande de studie wel een steeds helderder doel. De “stip op de horizon” wordt steeds meer een helder doel qua waar ik heen wil met betrekking tot de certificeringen en specialisatie. Het met elkaar spreken als studenten en instelling draagt daar ook toe bij.

Inmiddels is er ook een initiatief van de studenten gekomen om elkaar (vaker) te ontmoeten. We wonen allemaal ver van elkaar af, maar ik denk dat het heel goed is dat te doen en hoop ook dat dat zal gaan gebeuren.

De Zaligsprekingen

Matteüs 5 – vaak wordt onderwezen dat de Evangeliën “niet voor de heidengemeente” bestemd is. Maar het stringent toepassen van allerlei “verdelingen” in de Schrift zorgt er voor dat we veel praktische kennis, onderwijs, waar we in ons alledaagse leven steun en hoop uit kunnen putten, links laten liggen.

Deze prediking/studie gaat over de Zaligsprekingen, Matt. 5. Een gedeelte waar we als gelovigen troost en hoop uit mogen putten.

Download – De Zaligsprekingen (PDF)