Tag: preek

Hoe lang duurt de gemiddelde preek (en maakt dat verschil qua inhoud?)

Hoe lang duurt een gemiddelde preek? En, heeft dat invloed op de inhoud? PEW Research deed in de VS onderzoek en de resultaten zijn mijns inziens best interessant.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een ‘korte’ preek. In de tijd dat ik zelf regelmatig sprak was mijn insteek dat wat je niet in 20 tot hooguit 30 minuten kon uitleggen in principe een ‘te ingewikkeld’ verhaal is.

In mijn visie moet de kern van een ‘Bijbelse waarheid’ op één A4’tje of in maximaal een minuut of twintig uit te leggen zijn aan een toehoorder. Niet alleen verliest een toehoorder zijn aandacht als het verhaal lang duurt, het wordt ook te gecompliceerd.  En hoe gecompliceerder het verhaal is, hoe groter de kans dat het simpelweg niet klopt.

Kijk naar de Bijbel. Hoe lang duurden de toespraken van de Here Jezus? Of van Petrus, Paulus? Vaak waren ze kort en kernachtig. Dat er daarna op de diverse details of sub-onderwerpen verdieping kan komen, prima. Maar dat is dan voor de Bijbelstudie-avond of groepen. Of een volgende preek.. En ja, zelf schrijf ik ook wel lange stukken maar dat zijn dan verdiepende artikelen of studies. Maar de kerngedachte móet kort samen te vatten zijn want: anders kan niemand het onthouden c.q. “meenemen”! Het mooiste zou zijn, bij wijze van spreken, dat de kern in één one-liner samen te vatten is.

Naast het verliezen van de aandacht is er iets anders bij lange preken; vaak zie je dat de spreker in herhaling valt. Natuurlijk is het de bedoeling om het een en ander ‘tussen de oren te krijgen’ bij de toehoorders. Maar daarvoor zijn er genoeg andere methoden beschikbaar. Wat ik zelf ook wel eens gedaan heb is: na de prediking een A5’je klaar hebben voor wie graag de kernpunten en teksten mee naar huis wilde nemen om daar nog eens verder er over na te denken en/of het een en ander uitzoeken.

ONDERZOEK
Terug naar het onderzoek van PEW Research. Opmerkelijk is dat men niet alleen naar de tijdsduur heeft gekeken maar ook naar het aantal woorden dat gebruikt werd. En daar blijkt dat in bepaalde kerken, met name de ‘zwarte protestantse kerken’ een preek wel een keer zo lang kan duren als in andere kerken en toch ongeveer net zo veel woorden bevat.

Men denkt dat er sprake is van meer interactie met de toehoorders. In dat geval vind ik een “lange” preek (qua tijdsduur) zeker wél te billijken. Als je een uur luistert naar iemand, die je in dat uur écht betrekt of kan betrekken bij zijn verhaal dan heeft dat zeker de voorkeur boven eenzelfde verhaal dat in ca. 30 minuten droog en zonder enige interactie met de luisteraars wordt voorgedragen.

SITUATIE NEDERLAND?
Het is mij niet bekend of er in Nederland wel eens zulks onderzoek is gedaan. Uit eigen ervaring kan ik vaststellen dat de meeste preken in Baptistenkerken en Evangelische gemeenten tussen de 30 à 40 minuten duren. In Reformatorische kerken duren ze vaak langer volgens een bericht dat ik vond op Refoweb:

In de reformatorische gezindte preekt de dominee gemiddeld 45 minuten. De preek wordt meestal verdeeld in drie aandachtspunten. In alle verschillende kerken binnen de bevindelijk-gereformeerde stroming die ik heb bezocht, is dit het geval.

In “moderne” kerken duurt de preek “slechts” zo’n 15 minuten. Ik heb enkele keren een dienst bijgewoond in de Gereformeerde Kerk in mijn dorp, en steeds was de preek al na een kwartier voorbij. Toch zijn de preken me wel goed bijgebleven.

De orthodox-gereformeerde stroming zit daar tussen in en in deze kerken duurt de preek zo’n 25-30 minuten. Ik heb twee diensten van de GKV bezocht, en de preek duurde in beide gevallen ongeveer een half uur.

De cultuur en traditie binnen de diverse gezindtes maken dus ook verschil. De inhoud zal uiteraard ook anders zijn.

CONCLUSIE?
Mijn conclusie, en die ligt natuurlijk voor de hand, is: de duur zegt niet altijd alles over kwaliteit en inhoud!

TOT SLOT
Een preek is in feite een presentatie. Een presentatie van (Bijbelse) waarheid of leerstelligheid. En presenteren kun je leren. Veel preken die ik gehoord heb over de jaren heen waren inhoudelijk erg goed maar werden vaak maar matig gepresenteerd. Wil je werken aan je presentatie, kijk dan hier eens naar!

 

 

De Samaritaanse Vrouw – Joh. 4

Joh. 4:1-30 “De Samaritaanse vrouw” (HSV). De vrouw die een Reddend Geloof had en van daar uit handelde. 

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. 9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.) 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.

Het verhaal van de Samaritaanse is één van de meest bijzondere verhalen in de Bijbel, vind ik persoonlijk. Ik heb er al eens eerder over gesproken in het verleden maar een Bijbelgedeelte kent natuurlijk altijd diverse invalshoeken.

water-source-546108_640Het blijft interessant te zien hoe je vaak na jaren opeens nog een zin of een opmerking kunt zien waar je altijd overheen leest.

Bijvoorbeeld de opmerking in vers 27 “zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak.” – de cultuur was toen zodanig dat dit niet vanzelfsprekend was, laat staan een Samaritaanse vrouw!

Maar de cultuur uit die tijd is niet het onderwerp van vandaag.

In dit gedeelte zien we de Liefde van de Here Jezus voor de in zonde gevallen mens. Want dat is direct duidelijk als we dit lezen, zelfs een ongelovige zal zien dat deze vrouw een leven leidde dat nou niet bepaald voorbeeldig was. Veel mensen zullen, ook buiten de kerk, haar bestempelen als “immoreel”. Inmiddels de zesde man in haar leven, en dat was niet haar man – oftewel: ze leefde in overspel. En de Here, zonder haar te kennen, ziet dit.

Maar opmerkelijk is dat, dit wetende, dit niet het éérste is waar Hij met haar over spreek. Het is bijna ‘terzijde’, terloops, dat Hij dit opmerkt. Nee, waar Hij over wil spreken met haar is: Ik ben de Verlosser, ik wil je het levende water geven, jou redden uit je verloren toestand.

Hoe anders zouden wij mensen zo’n vrouw benaderen!

> Lees verder (PDF)

Help Mij, Jezus

Psalm 32 – Een Psalm van David. 
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.
(Lees verder)

Een prediking beginnen met een ‘videoclip’ oftewel een lied gebeurt niet zo vaak. Of toch wel? De Psalmen zijn ook liederen. Dus zó gek is dat niet. Het liedje van Kristofferson is ook een “geestelijk lied” met een prima, Bijbelse, boodschap.

Het is één van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland.

Ik citeer er een deel van:

“Why Me (Lord)”
© Kris Kristofferson

Why me Lord what have I ever done
To deserve even one of the pleasures I’ve known
Tell me, Lord, what did I ever do
That was worth lovin’ you or the kindness you’ve shown

Lord help me, Jesus, I’ve wasted it so
Help me Jesus I know what I am
But now that I know that I’ve needed you so
Help me, Jesus, my soul’s in your hand

En het eindigt met deze zinnen:

But now that I know that I’ve needed you so
Help me Jesus my souls in your hand
Jesus, my soul’s in your hand.

Hij begint het lied met “Heer wat heb ik gedaan, om ook maar één van de goede dingen die ik heb ontvangen te verdienen – Heer wat heb ik gedaan,…”. Maar het einde van het lied geeft het antwoord: “Nu ik weet dat ik U nodig heb, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand”.

>> Lees verder (PDF)
>> Audio (mp3 download)