Tag: Scofield

De Opname van de Gemeente

De Opname van de Gemeente De Opname van de Gemeente
Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling?

Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid?

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal vragen zoals de Bijbelse onderbouwing van de leerstelling en de geschiedenis er van; was er bijvoorbeeld al vroeg(er) in de geschiedenis iets over deze opvatting bekend? Hoe werd binnen de kerk van Rome en de Reformatie omgegaan met deze opvatting? Of was deze daar totaal niet bekend?

Aan de hand van eerder onderzoekswerk van James F. Stitzinger, Associate Professor of Historical Theology, en aanvullend eigen onderzoek probeert de auteur licht te werpen op deze vragen.

Het onderzoek heeft een aantal, met name in Nederland, onbekende en verrassende feiten boven water weten te halen.

Download de brochure.

Studiebijbel(s)

Wie het artikel over het Griekse Nieuwe Testament heeft gelezen (welke ik met grote  instemming heb vertaald en geplaatst hier) en m’n voorliefde voor Scofield (en “The Old Scofield”, een KJV-bijbel met commentaren) en de Staten Vertaling kent zou kunnen denken dat ik tot de mensen behoor die men ook wel “KJV-only movement” noemt. Misschien een verrasing, maar niets is minder waar!

Lees verder ..

Principes voor Bijbelse Interpretatie

torrey.jpgDr. R.A. Torrey, die vele jaren een mede-arbeider was van de grote Evangelist Dwight L. Moody, oprichter van het Moody Bible Institute, en vriend van Dr. C.I. Scofield (zij leiden gezamenlijk de begrafenisdienst van Dwight L. Moody, let op: PDF!, en werden “associates” van Moody genoemd oftewel “gelijkwaardige mede-arbeiders”), schreef het volgende over de interpretatie van de Bijbel.

Paulus waarschuwt tegen het “vervalsen van het woord van God” (2 Kor. 4:2) en daarnaast draagt hij ons op het woord “recht te snijden” (2 Tim 2:15, SV). Dit zijn de kritische normen bij het interpreteren van de Bijbel.

De principes die hij vervolgens geeft zijn:

 1. Zorg dat je zelf absoluut recht voor God staat door je wil volledig aan Hem te onderwerpen;
 2. Wees vastbesloten om te ontdekken wat God bedoeld en je wil leren, niet wat jij ‘aan God wil leren’;
 3. Zorg dat je de beschikking hebt over de meest accurate bijbeltekst (vertaling);
 4. Probeer de meest letterlijke en exacte bedoeling van de tekst te ontdekken;
 5. Probeer de kracht van elk woord in de tekst te ontdekken;
 6. Interpreteer de woorden naar Bijbelse maatstaven (vergelijk met andere teksten);
 7. Interpreteer de woorden van iedere schrijver op grond van het voor de schrijver specifieke woordgebruik;
 8. Interpreteer een tekst áltijd met respect en aandacht voor de context;
 9. Interpreteer gedeelten -voorzover mogelijk- in het licht van andere gedeelten die geen interpretatie nodig hebben c.q. zelfverklarend zijn;
 10. Interpreteer elk gedeelte in de Bijbel als degenen aan wie het gericht zou zijn het zouden hebben begrepen (toepassing juiste tijd/historische context);
 11. Interpreteer wat voor de Christen is als voor de Christen; wat voor de Jood is als voor de Jood; wat voor de heiden is als voor de heiden;
 12. Interpreteer elke schrijver vanuit de opinie van zijn tegenstander(s);
 13. Interpreteer poëzie als poëzie, proza als proza!
 14. De Heilige Geest is de beste exegeet van de Bijbel!

Scofield Bijbel College

Het “Scofield Bijbel College” heeft een flinke update ondergaan. De website is uitgebreid met een groot aantal (gratis) lessen, artikelen over theologische onderwerpen enz.

De lessen op de website zijn allemaal in PDF-formaat, dat betekent dat zij eenvoudig (online) zijn te lezen, printen en op te slaan. Daarnaast zijn er ook een aantal powerpoint presentaties geplaatst.

Doelstelling van de site is een gratis “Bijbelopleiding” aan te bieden met veel bijbelse lessen en een (aantal) theologische artikelen. Deze artikelen zijn geschreven vanuit een ‘dispensationalistische invalshoek’.

> Scofield Bijbel College

Margaret MacDonald & John N. Darby?

Een bijdrage aan Wikipedia, voor een deel van mijn hand c.q. door mij bewerkt en gecorrigeerd. Diverse editors hebben het gecontroleerd, wat duidelijk maakt dat men het met de door mij gegeven update eens is **)..

Het “dispensationalisme” en, met name, de gedachte van een “opname van de gemeente” (engels: rapture) wordt sinds enkele decennia bestreden door een aantal auteurs, zoals Dave McPerson, die beweren dat Darby -en Scofield- zijn gedachten zou hebben ontleent aan de “profetieën” van een 14 jarig meisje: Margaret McDonald (of Margaret MacDonald). Daarnaast zijn er die beweren dat de ideeën van Irving afkomstig zou zijn. Tijd voor een reconstructie en weergave van de feiten hieromtrent!

Dispensationalisme
Velen geloven dat het systeem ontwikkeld is door J.N. Darby. Sommige aanhangers van het dispensationalisme ontkennen dit en wijzen er op dat deze gedachten al veel eerder bestonden, zij het in primitieve vorm. Darby was één van de grondleggers van de Vergadering van gelovigen.

Dispensationalisten zelf verwijzen natuurlijk, net als overtuigde verbondsleer gelovigen, naar de bijbel als oorsprong van hun opvattingen. In de bijbel, en de interpretatie die beide groeperingen aan haar geven, vinden wij het hart van deze discussie.

Sommige geschiedkundigen verwijzen naar Edward Irving als de vader van het dispensationalisme en naar de mythe rondom een 14 jarig meisje, Margeret McDonald, die de “opname-gedachte” (pré-Millenianisme, het 1000-jarige rijk), welke in het dispensationalisme een niet onbelangrijke rol speelt, middels een profetie zou hebben geopenbaard.

Irving was bij de ontwikkeling van de bedelingenleer, met vooral als belangrijkste punt het onderscheid tussen “Israël en de kerk” -zo stelt men- nauw betrokken. Zijn gedachten aangaande zijn eschatologie en hiermee ook zijn kerkleer veranderden door een vriend, Hatley Frere, en Colleridge. Deze veranderde hem van een Post-millenniallist, naar een pre-millennialist. Veel invloed is volgens sommigen daarnaast gekomen uit een boek van een Spaanse jezuïet, Emmanuel Lacunza, die het boek onder het pseudoniem Rabbi Ben-Ezra publiceerde. Het boek is door Irving vertaald.Beweerdelijk wordt gesteld dat het doel van dit boek het bestrijden, van de in de Reformatie aangehangen gedachte dat de Paus de anti-Christ was, zou zijn. Oftewel een complot-theorie, onder andere uitgedragen door Dave MacPherson in zijn boek “The Unbelievable Pre-Trib Origin”. Deze jezuïet had volgens sommigen als doel aan te tonen, vanuit de bijbel, dat de Anti-Christ nog moest komen zodat men open zou gaan staan voor de katholieke kerk. *)

Powerscourt Conferenties
Andere geschiedkundigen geven dan ook een totaal andere lezing. In 1831 en 1833 werden in Engeland de Powerscourt Conferenties gehouden waar de pré-millianistische visie, welke in de bedelingenleer een grote rol speelt, bestudeerd werd. Irving was bij deze bijeenkomsten aanwezig en heeft dáár voor het eerst over deze opvattingen, ingebed in de bedelingenleer, gehoord welke daar door Darby zouden zijn geïntroduceerd.

Het is op zijn minst twijfelachtig of Darby inderdaad ooit kennis heeft genomen van Irving’s opvattingen, laat staan kennis had van het boek van de (onbekende) Spaanse jezuïet. Dat zij tijdgenoten waren, en dat Irving de Powerscourt Conferenties bezocht, wil niet zeggen dat zij klakkeloos elkaars opvattingen overnamen of dat Darby ook maar iets van Irving’s opvattingen heeft overgenomen, integendeel. De “Irvingites” (volgelingen van Irving) vertegenwoordigen een andere geestelijke stroming, in sommige opzichten op de Pinksterbeweging lijkend met onder meer profetie en genezingen, dan de “Plymouth Brethern” (in Nederland bekend als de Vergadering van Gelovigen) welke een heel andere visie op deze zaak aanhangen. Reeds in 1840 waren de opvattingen van Darby (ook) al bekend in de Verenigde Staten.

Gezien deze lezingen over de oorsprong van de gedachten valt niet met zekerheid te stellen dat ofwel Darby, danwel Irving of anderen deze introduceerde(n). Er waren meerderen die met elkaar op conferenties, studiebijeenkomsten e.d. tot deze conclusies kwamen. Darby, en later Scofield, hebben echter de gedachten die hier leefden breed geïntroduceerd.

Uit de vroege kerkgeschiedenis zijn [overigens] daarnaast voorbeelden bekend van Pre-millennialisten, zij die geloofden dat het millennium [het duizendjarig rijk] nog moet komen. Zij beleden ook dispensaties of bedelingen. En de verbondsleer gelovigen hebben geen moeite met déze feiten. Voorbeelden zijn Justinus, Irenaeus, Clemens van Alexandrië en zelfs Augustinus van Hippo. Ryrie schrijft in zijn boek “The Moody Handbook of Theology” hier onder andere over.

Tot zover Wikipedia.

Margaret MacDonald
Hoe zit het nu met dat verhaal over het tienermeisje en haar profetie? In de pogingen de “bedelingenleer” in een kwaad daglicht te stellen hebben McPherson c.s. de domme vergissing begaan niet te letten op de (bekende) feiten.

 1. Darby schreef reeds in 1827 over de “opname van de Gemeente”. Dat was drie jaar voor MacDonald’s “visioen” of “profetie”;
 2. MacDonald schreef over een “fiery trial which is to try us”. Haar visioen had dus betrekking, beweerdelijk, over een oordeel welke over de kerk (gemeente) en de wereld zou komen. Let op het woordje “us” (ons). Niet “them” (zij)! Zij geloofde, net als meer in die tijd, dat ná de “grote verdrukking” -welke louterend zou zijn voor de kerk- de Gemeente zou worden “opgenomen”: post-millenianisme dus, in tegenstelling tot Darby’s visie. Citaat: “John Bray, an anti-rapturist, said himself that Margaret MacDonald was teaching a single coming of our Lord Jesus. This contradicts current rapture doctrine, which teaches a two-staged event”;
 3. Eerdergenoemde Bray, een Baptisten-predikant, bood zelfs een beloning van $500,- aan voor een ieder die kon aantonen dat er vóór MacDonald ook maar iets bekend was over een “opname van de Gemeente”. Als snel moest hij zijn uitdaging wijzigen toen hij hoorde van Lacunza’s boek en zelfs andere boeken, één gedrukt in 1742-1744 in England, waarin de “opname” onderwezen werd. Uiteindelijk moest hij overgaan tot het betalen van de $500,- toen men hem aantoonde dat dergelijke gedachten reeds in de 2e eeuw na Christus waren beschreven..

Wat blijft nu over van de “Margaret MacDonald-mythe? Helemaal niets! Maar, belangrijker nog… ook al zou het tot op de dag van vandaag in geen énkel boek van welke theoloog ook maar beschreven zijn.. de Bijbel onderwijst de “opname van de Gemeente” absoluut!

Paulus schrijft er over in 1 Cor 15:51-53 en 1 Thess 4:13-18. Maar bovenal spreekt de Here Jezus hier zélf ook over:

Joh. 14:3 – “en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”

Het mag duidelijk zijn dat elke discussie hier dan ook moet eindigen.

_____
*) Wie op de hoogte is met de inhoud van de ‘bedelingenleer’ zal weten dat deze opvatting totaal geen hout snijd.
**) helaas is in een later stadium de tekst weer gewijzigd, er is door diverse ‘tegenstanders’ van de bedelingenleer klaarblijkelijk een campagne gaande om dergelijke teksten continue ‘om te buigen’ ten gunste van andere, theologische, opvattingen. Dit verschijnsel heeft zich ook lange tijd voorgedaan op BijbelWiki.