wetsvoorstel: versterking bestrijding computercriminaliteit

Het Ministerie van Justitie heeft per heden een wetsvoorstel gepubliceerd welke de doelstelling heeft, mijns inziens, de vrije meningsuiting totaal de kop in te drukken.Vooral de optie dat een Officier van Justitie “om strafbare feiten te voorkomen” een website preventief kan sluiten is mijns inziens een ernstige zaak! Een dergelijke zinsnede is namelijk wel érg rekbaar, het schept namelijk de mogelijkheid tot censuur zonder toetsing van de rechter!

Het wetsvoorstel behelst onder meer dat een Officier van Justitie kan vorderen, zonder dat dit door de rechter getoetst wordt, dat een website dan wel zelfs een complete webserver (met andere sites er op!) offline kan worden geknald. Bijvoorbeeld omdat iemand een klacht indiend dat er sprake is van “smaad” of “kwetsing van bevolkingsgroepen”.

Het Ministerie vraagt mensen via internet om reacties. U kunt dit via deze link doen. Van belang is natuurlijk dat u wel belanghebbende bent (webhoster, netwerk-beheerder, of.. particulier dan wel bedrijfsmatig eigenaar en gebruiker van een website) en dat u op het voorstel zelf ingaat.

Mijn eigen reactie, vandaag ingezonden, bijgaand.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit wil ik met name ageren en bezwaar maken tegen de (te) ruime formulering van artikel 125p.

Mijns inziens dient er namelijk door een ter zake kundige een toetsing plaats te vinden of er sprake is van een strafbaar feit, in casu: de rechter.

Wanneer een officier van justitie een vordering doet, is nog niet getoetst of een website een strafbaar feit dan wel een overtreding van de wet bevat wanneer er bijvoorbeeld sprake is van uitlatingen jegens een ander, persoon, bedrijf, dienstverlener of overheidsinstelling dan wel een ZBO.

Uiteraard ben ik als belanghebbende (webhosting bedrijf) het er volledig mee eens dat illegale praktijken opgespoord en aangepakt worden. Echter kan deze wet in mijn ogen bijvoorbeeld zodanig uitgelegd worden dat satire opeens als “kwetsend” wordt gezien, [het werk van] journalisten hun werk als smaad of inbreuk op copyrights wordt gezien, met gevolgen voor grote aantallen mensen, bedrijven en overheidsorganen wanneer als resultaat daarvan opeens een webserver ‘down’ wordt gebracht.

Ik verwijs hierbij tevens bijvoorbeeld naar de zaak Scientology vs. Karin Spaink http://en.wikipedia.org/wiki/Karin_Spaink. Op basis van de huidige voorstellen zou mijns inziens het zeer wel denkbaar zijn dat een officier van Justitie van de provider vordert dat de website en/of de inhoud per omgaande wordt verwijderd met oplegging van alle dwangmaatregelen wanneer dit niet gedaan wordt terwijl uiteindelijk de zaak door mw. Spaink gewonnen is.

Resumerend: er dient mijns inziens een beter doordachte en helder geformuleerde regelgeving te worden opgesteld. Een brede maatschappelijke discussie waarbij belanghebbenden worden betrokken -gebruikers, aanbieders, overheid, deskundigen- is gewenst alvorens dergelijke wetgeving ingevoerd kan en moet worden.

Er kan tot en met 30 september gereageerd worden. Maak gebruik van uw democratisch recht op (a) vrijheid van meningsuiting via internet en (b) vrijheid van nieuwsgaring! 

> Zie ook: Bits of Freedom

Delen op: